Chloridbelastning i grundvandet

Miljøafdelingen fortsætter den løbende indsats med at kortlægge belastningen med chlorid i grundvandet og i samarbejde med Novafos undersøges tætheden af regnvandskloakker for at begrænse eventuel udsivning af chlorid fra vejsalt. Desuden arbejder kommunen hen mod i stigende grad at anvende mere miljøvenlige tømidler end vejsalt. Dette gør vi blandt andet ved i udvalget områder at afprøve alternative tømidler til vejsalt i samarbejde med boligselskaber og grundejerforeninger.

 

 


Kort med Novafos' fællesledninger og regnvandsledninger. Regnvandsledninger til vejvand skal undersøges i forhold til, om der sker en udsivning fra dem.

Der er flere varslingsstationer i forhold til vejforhold i området omkring Gladsaxe. Gladsaxe Kommune har adgang til data fra alle varslingsstationerne og vurderer jævnligt om vi har behov for flere lokale målestationer for bedre at kunne vurdere behovet for glatførebekæmpelse. Gladsaxe Kommune udfører i vinterperioden dagligt målinger af restsalt på veje. Restsaltmåling er et supplement, som giver bedre mulighed for at vurdere behovet for saltning end prognoserne kan give alene.

Indsatser 2017-2020