Indsatsplanens indhold

I dette afsnit beskriver vi, hvordan indsatsplanen lever op til kravene i § 2 i bekendtgørelsen om indsatsplaner.

Resumé af grundvandskortlægning
Grundvandskortlægningen behandles under flere afsnit i denne indsatsplan. Ved udarbejdelse af indsatsplaner skal der foreligge en kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af vandressourcen i det pågældende område. Denne indsatsplan er udarbejdet på baggrund af den statslige grundvandskortlægning, som er udført i områder med særlig drikkevandsinteresse og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Gladsaxe Kommune modtog den statslige grundvandskortlægning for område 2bc Mølleåen, som Gladsaxe er en del af, i efteråret 2012. Overordnet overblik over arealanvendelse, geologi og hydrologi i Gladsaxe kan læses i Baggrundsviden sammen med beskrivelser af indvindingsstrukturen for de fire kildepladser i kommunen. I afsnittet Her gælder indsatsplanen kan ses kort med afgrænsning af områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder (for Gladsaxe Kommune er hele kommunens areal indsatsområde).

Områder hvor indsatser skal gennemføres
I afsnittene med beskrivelse af indsatser og vandværker, kan indsatsområderne ses på kort. Det er kort over vandværker, kildepladser, boringsnære beskyttelsesområder, regnvandsledninger og andre områder, der indgår i indsatser og kampagner.

Foranstaltninger der skal gennemføres i indsatsområdet
En foranstaltning er det, Gladsaxe Kommune, Novafos eller andre aftaleparter skal gennemføre for at opnå vedtagne miljømål til beskyttelse af drikkevandressourcen. Disse indsatser er beskrevet i bilaget med indsatser.

Indsatserne er bindende for Gladsaxe Kommune og under hver indsats er det i bilaget anført om indsatsen skal udføres i samarbejde med andre. Disse indsatser er således også bindende for de nævnte samarbejdspartnere nævnt i skemaet. Der er i denne indsatsplan lavet aftaler med Novafos, HOFOR, Region Hovedstaden og nogle af vores nabokommuner. Gladsaxe Kommune vil som udgangspunkt ikke benytte sig af påbud til at opnå målet med indsatsplanen, men i stedet via kampagner og eventuelt frivillige aftaler opnå målene.

Retningslinjer for tilladelser og andre afgørelser
Gladsaxe Kommune har udarbejdet et vejledende kort for nedsivningsegnethed i kommunen. Store dele af kommunen er mindre egnet eller uegnet til nedsivning. I forbindelse med regnvandshåndtering og LAR-løsninger gælder de retningslinjer beskrevet her.

Gladsaxe Kommune giver som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning inden for BNBO af vejvand fra større veje og overfladevand fra virksomheder, der håndterer miljøfremmede stoffer.

Der er i denne indsatsplan ikke yderligere retningslinjer i forhold til tilladelser og andre afgørelser, der ikke i forvejen er dækket af den gældende lovgivning.

Overvågning
De indsatser, der indeholder overvågning, er beskrevet i bilaget med indsatser. Det er Region Hovedstaden, Novafos og HOFOR, der overvåger kvaliteten og kvantiteten af grundvandsressourcen. Overvågningsprogrammer i forhold til grundvandsforurening optimeres løbende, når der kommer ny viden, mens vandselskabernes overvågning af kvantiteten indgår som vilkår i indvindingstilladelser til de respektive vandværker eller kildepladser.

Gladsaxe Kommune vil desuden fortsætte sin løbende indsats med at kortlægge indholdet af pesticider og chlorid i grundvandet.

Opgørelse over behov for beskyttelse
I indsatsplanen er der særligt fokus på miljøfremmede stoffer fra kommunens erhvervskvarterer, chlorid fra saltning af veje samt privates brug af bekæmpelsesmidler i haven.

I afsnittet Her gælder indsatsplanen beskriver vi områderne, forureningstruslerne, behovet for beskyttelse og de indsatser, der skal gennemføres for at afhjælpe eller forebygge forurening.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2020