Om indsatsplanen

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal udarbejdes for indsatsområder udpeget i den statslige kortlægning af grundvandsressourcen og kan desuden udarbejdes for områder, hvor kommunen eller vandforsyningsselskabet finder det nødvendigt. Gladsaxe Kommune har udarbejdet en indsatsplan for hele kommunens areal, fordi kommunen er dækket af vores og andres grundvandsinteresser i form af indvindingsoplande til kildepladser i og uden for kommunen. Desuden er halvdelen af Gladsaxe udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Denne indsatsplan afløser Gladsaxe Kommunes Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2014-2016.

Indsatsplanen er udarbejdet i medfør af § 13a i Vandforsyningsloven. I henhold til § 2 i Bekendtgørelse om indsatsplaner skal indsatsplanen indeholde følgende:

 1. et resumé af den kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen,

 2. en angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres,

 3. en angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen,

 4. en angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem der skal gennemføre overvågningen, samt

 5. en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse for alle relevante forureningskilder.

Indsatsplanen skal herudover indeholde en tidsplan for gennemførelse af både den samlede indsatsplan og de enkelte foranstaltninger og indsatser.

Under punktet Indsatsplanens indhold fremgår, hvordan Indsatsplanen lever op til kravene i bekendtgørelsen.

Indsatsplanens koordinationsforum: Grundvandsforum

Det er et lovkrav, at indsatsplanen bliver til i samarbejde med et koordinationsforum – i Gladsaxe Kommune kaldet Grundvandsforum. Grundvandsforum er rådgivende og et idèudvekslingsforum, der skal drøfte det konkrete indsatsplanforslag. I Grundvandsforum fastlægges forslag til indsatser for den kommende planperiode og ansvaret for indsatser fordeles på deltagerne.

Forvaltningen har inviteret lokale interessenter og alle nabokommuner med grundvandsinteresser i Gladsaxe til at deltage i Grundvandsforum.

Grundvandsforum skal have forslag til indsatsplan forelagt til drøftelse inden 12 ugers høringsperiode og offentliggørelse samt orienteres om det reviderede forslag til indsatsplan inden den endelige politiske behandling og vedtagelse.

Repræsentanter fra følgende vandforsyningsselskaber, myndigheder og organisationer har deltaget i Grundvandsforum:

 • Novafos
 • Region Hovedstaden

 • HOFOR

 • Lokal Agenda21-foreningen

 • FSB Gladsaxe/FA09

 • Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, ABG

 • Grundejerforeningernes sammenslutning i Gladsaxe Kommune

 • Kolonihaveforbundet Hovedstaden Midt

 • Herlev Kommune

 • Lyngby-Taarbæk Kommune

 • Gentofte Kommune

 • SVANA, nu Miljøstyrelsen

Grundvandsforum har fået SVANA/Miljøstyrelsens grundvandskortlægning og vores forslag til indsatser forelagt, og repræsentanterne har haft mulighed for at komme med yderligere forslag og kommentarer til indsatser.

Gladsaxe Kommune har besluttet, at denne indsatsplan for grundvandsbeskyttelse løber frem til udgangen af 2020. Indsatsplanen og indsatserne skal herefter afrapporteres og evalueres med henblik på at vurdere hvilke indsatser, der skal indgå i en efterfølgende indsatsplan.

Relevante links:

Vandforsyningsloven, Lovbekendtgørelse 1204 af 28. september 2016

Bekendtgørelse om indsatsplaner, bekendtgørelse 912 af 27. juni 2016

Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning. Naturstyrelsen, 2012.

Grundvandskortlægning, rapport, Grundvandskortlægning, bilag

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Overskrift

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2020