Ordforklaring

Afværgeanlæg/Afværgeoppumpning

En oppumpning af forurenet grundvand med det formål at forhindre forureningen i at sprede sig til fx drikkevandet. Det forurenede vand renses og udledes til recipient eller pumpes tilbage i grundvandsmagasinet.

Aktivt kulfilter

Et filter med aktivt kul, som kan fjerne visse miljøfremmede stoffer fra vandet.

Alment vandværk

Vandværk, der forsyner 10 eller flere ejendomme

Avanceret vandbehandling

Vandbehandling på vandværkerne der går ud over almindelig iltning og filtrering, fx aktiv kulfiltrering og uv-desinfektion.

BAM

Et nedbrydningsprodukt fra et pesticid, der blev meget anvendt før 1997. Pesticidet er nu forbudt at anvende i Danmark.

BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder. Et beskyttelsesområde omkring vandværkers indvindingsboringer, hvor forhold, der vurderes at udgøre en konkret trussel for vandforsyningsboringen, kan reguleres.

Chlorerede opløsningsmidler

En gruppe af miljøfremmede stoffer, der primært er brugt som rensemiddel og affedtningsmiddel i industrien, på renserier, mv.

Drikkevand

Drikkevand i denne plan er grundvand, der er blevet pumpet op og behandlet på et vandværk for at fjerne uønskede stoffer.

Hjemmel

En retlig bemyndigelse til at påbyde, træffe afgørelser, lave aftaler, mv.

Indvinde/indvinding

Oppumpning af grundvand.

Indvindingsboring

En boring hvorfra der oppumpes grundvand til drikkevandsformål.

Indvindingsopland

Det areal i grundvandsmagasinet, hvorfra vand strømmer til indvindingsboringen/kildepladsen.

Indvindingsstrategi

En strategi for fordeling af indvinding mellem indvindingsboringerne på en kildeplads.

Indvindingstilladelse

En tilladelse til at oppumpe en given mængde grundvand fra en boring eller kildeplads. Kommunen meddeler tilladelserne og kan heri stille vilkår til kontrol med vandkvalitet, oppumpede vandmængder, indvindingens påvirkning på omgivelserne, mv.

Flux

Transport af en given masse af et stof pr. tidsenhed

Gebyrpligtige virksomheder

Virksomheder, der i henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen (BEK nr 1518 af 07/12/2016) skal have regelmæssige miljøtilsyn.

Grundvandsdannende opland

Det areal på jordoverfladen, hvor nedbør infiltrere til en borings eller kildeplads indvindingsopland.

Grundvandskortlægning (Naturstyrelsens)

En beskrivelse af arealanvendelse, grundvandsindvindig, grundvandsressourcen, grundvandssårbarhed og forureningstrusler i et område. Naturstyrelsens grundvandkortlægning danner grundlaget for udarbejdelse af denne indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Grundvandsmagasin

Et lag i jorden af eksempelvis sand, grus eller kalk, hvor vandet kan strømme, og hvorfra det er muligt at oppumpe grundvand.

Grundvandsmodel

Numerisk model, der bl.a. bruges til at beregne grundvandets strømning, indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande.

Grundvandsressource

Fællesbetegnelse for en eller flere grundvandsmagasiner i et område.

Grundvandsspejl/grundvandsstand

Det niveau i jorden, hvorunder jordens hulrum er mættet med vand.

Grænseværdier/kvalitetskrav for drikkevand

Lovbestemte grænser for højeste eller laveste tilladte indhold af forskellige stoffer i drikkevand.

HOFOR

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Hydraulisk kontakt

Der er hydraulisk kontakt mellem to grundvandsmagasiner, hvis der kan ske en vandudveksling af en vis størrelse.

ION

Indsatsområde med hensyn til nitrat. Udpeget af SVANA inden for NFI.

Jupiter

Danmarks nationale boringsdatabase.

Kildeplads

Et mere eller mindre afgrænset område hvor vandværker har deres indvindingsboringer placeret. Et vandværk kan godt have mere end en kildeplads tilknyttet.

LAR

Lokal Afledning af Regnvand. Forskellige metoder til at håndtere regnvand lokalt uden om kloakken. Eksempelvis nedsivning.

Miljøfremmede stoffer

Stoffer der ikke er naturligt forekommende i miljøet.

Mistankekortlægning

Kortlægning af V1 grunde – se V1-kortlagt

Naturlig grundvandskvalitet

Den kemiske kvalitet af grundvand, der ikke er påvirket af menneskelig aktivitet.

Nedsivningstilladelse

Tilladelse til at aflede regnvand/spildevand til jorden eller et nedsivningsanlæg. Kommunen udsteder tilladelserne og kan stille vilkår om eksempelvis nedsivningsanlæggets placering og opbygning, samt kvaliteten af det vand der nedsives.

NFI

Nitratfølsomt indvindingsområde. Et areal udpeget af SVANA, som er vurderet til at være særligt følsomt over for nitrat. Grundvandet i NFI har oftest kun ringe beskyttelse fra overliggende lerlag.

Novafos

Forsyningsselskabet for Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal.

OD

Område med Drikkevandsinteresse. Område udpeget af staten. Skal ses i sammenhæng med udpegningen af OSD.

OSD

Område med særlig Drikkevandsinteresse. Områder udpeget af staten, som er møntet på at kunne danne grundlag for den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning. Skal ses i sammenhæng med udpegning af OD.

Pesticider

Alle sprøjtemidler og andre kemikalier, der bruges til bekæmpelse af ukrudt samt skadedyr og svampe mv. på planter.

Primært grundvandsmagasin

Det grundvandsmagasin, hvorfra der primært indvindes grundvand til drikkevand.

Punktkilde

Forureningskilden kan henføres til et afgrænset areal, ofte med høje koncentrationer af forureningsstoffet.

Diffus forurening

Forureningskilden kan ikke henføres til et afgrænset areal.

Påbud

En afgørelse fra en myndighed (fx kommunen), som medfører en retsvirkning for modtageren (fx en borger). Et påbud indeholder ofte et krav som modtageren skal overholde.

Risikovurdering

En vurdering af, hvor stor en trussel forureningerne udgør mod menneskers helbred eller vores drikkevand.

Sekundært grundvandsmagasin

Ofte mere terrænnært grundvandsmagasin, der kan være ringe beskyttet mod forurening, og som derfor er typisk ikke benyttes til at indvinde grundvand fra.

Simpel vandbehandling

Iltning og filtrering af oppumpet grundvand på vandværkerne.

Sløjfet (om boringer)

Lukning af hullet i en boring. Sker oftest ved at man fylder boringen op med ler (bentonit).

V1-kortlagt

På et V1-kortlagt areal er der, eller har der været, aktiviteter, som man mistænker kan have forurenet jorden.

V2-kortlagt

På et V2-kortlagt areal er der konstateret en jordforurening.

 

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2020