Faskiner

Princip for faskine
Faskine inden tildækning med jord - Foto fra Expo-net

Sådan virker det

Faskiner er hulrum i jorden, som primært dimensioneres til hverdagsregn. De kan være fyldt med sten, plastkassetter eller lignende. Faskinen opmagasinerer vand og nedsiver det gennem siderne.

 • Plastkassetterne vikles ind i en vandgennemtrængelig fiberdug, så jorden holdes ude fra hulrummene
 • Der skal være en sandfangsbrønd før en faskine, der opsamler grus og blade fra taget
 • Faskiner skal ligge fem meter fra huse med kælder og to meter fra skel og huse uden kælder
 • Faskinen bør graves ned i jorden, så toppen er minimum 50 cm under jordoverfladen, for ikke at få frostskader
 • Den dimensioneres oftest til et almindeligt regnvejr, da faskinen ellers bliver alt for stor
 • Ved at lave et overløbsrør fra faskinen til en græsplæne eller et bed, kan faskinen også håndtere skybrud - og ikke kun almindelig hverdagsregn

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Faskinen bidrager til øget dannelse af grundvand, og er på den måde med til at sikre vores ressourcer af drikkevand
 • Visse faskiner kan opbygges med en særlig filterjord (biofiltreringssubstrat), der blandt andet kan rense for partikelforurening fra motorer og for olie, metaller med mere

Økonomi, drift og levetid

 • De fleste faskiner koster godt 100 kroner per kvadratmeter areal, der skal afvandes, og cirka 2.000 kr. pr. sandfangsbrønd inklusive rør, fittings med mere
 • Det er ofte selve nedgravningen, som er den største udgift
 • Vedligeholdelse af en faskine kræver, at man renser sandfanget to gange om året, og sørger for at rense nedløbsrør
 • Levetiden er minimum 25-30 år, hvis man følger forskrifterne for anlæg og vedligehold 

Hvilke regler gælder?

 • Det er vigtig at undersøge jordbundsforholdene, inden man anlægger faskinen, for at være sikker på, at jorden har god nedsivningsevne og at den ikke er forurenet
 • Kommunen skal give tilladelse til at nedsive regnvand for arealer over 10 m2. På gladsaxe.dk/regnvand kan du søge om en tilladelse
 • Hvis du salter om vinteren, må du ikke lede vandet til faskine - se mere på gladsaxe.dk/regnvand

Fordele og ulemper

Fordele:

 • Fylder ikke noget på jordoverfladen
 • Øger grundvandsdannelsen
 • Let at bygge og vedligeholde
 • Kan bruges i eksisterende bebyggelse

Ulemper:

 • Skal være meget store i jord med ringe nedsivningsevne
 • Kræver forundersøgelser
 • Ikke velegnet til forurenet regnvand
 • Svært at kontrollere funktionen af faskinen 
 • Nedsat funktion i lange våde perioder
 • Fungerer ikke optimalt, hvis grundvandsspejlet står højt

Vil du vide mere? 

Idékatalog