Grønne tage

Sådan virker det

Princip for grønt tag
Princip for opbygning af grønt tag
Eksempel på grønt tag i fuldt flor

Grønne tage består af forskellige former for beplantning, som kan optage gennemsnitligt halvdelen af årsnedbøren. Under beplatningen er taget opbygget af flere lag. Under vækstlaget ligger drænlag, isolering, dampspærre med mere. Grønne tage er velegnede til at fordampe, reducere og forsinke nedbøren. Man bør supplere med andre tiltag både ved hverdagsregn men især ved skybrud, hvor taget ikke har mulighed for at optage vandmængderne.

 • Grønne tage tilbageholder og opmagasinerer regnvandet
 • Tagkonstruktionen skal kunne bære bevoksningen og hele den opmagasinerende vandmængde
 • Skal dimensioneres efter leverandørens anvisninger
 • Der bør være flere afløb fra taget for at minimere risikoen ved tilstopning
 • Der skal anvendes den rigtige type jord og beplantning

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Fungerer optimalt ved hverdagsregn, men ikke ved skybrud, da taget kun kan nå at optage en lille del af vandet
 • Ved at øge fordampningen afhjælper de grønne tage de høje temperaturer i byen, det som også kaldes varme-ø-effekten
 • Et grønt tag tiltrækker insekter og fugle, og kan bidrage til at øge biodiversiteten

Økonomi, drift og levetid

 • Grønne tage kan etableres for cirka 600 kr. pr. kvadratmeter
 • Skal vandes når man etablerer det, og i meget tørre perioder
 • Skal efterses for bare pletter og efterplantes
 • Affald skal fjernes
 • Tagrender og nedløbsbrønde skal renses og inspiceres

Hvilke regler gælder?

 • Lokalplaner kan indeholde retningslinjer og krav for tagbelægning
 • Der kan være begrænsninger for bevaringsværdige og fredede bygninger
 • Hvis du ønsker at etablere et grønt tag skal du søge om byggetilladelse, da det er en større ændring. Det gælder både ved grønne tage på carport, skur eller hovedhus.

Fordele og ulemper

Fordele:

 • Er god til at fjerne byforurening fra regnvandet, da byforurening ofte består af partikler og støv
 • Kan anvendes i tæt bebyggelse
 • Kan anvendes i eksisterende bebyggelse
 • Er økologisk, æstetisk og gør bybilledet grønt
 • Der er ikke ekstra arealbehov
 • Isolerer godt mod kulde og varme
 • Øger luftfugtigheden i byer
 • Beskytter tagbelægningen
 • Er lydabsorberende

Ulemper:

 • Prisen er høj og kan bedst svare sig at anlægge ved etablering af nyt tag
 • Er umiddelbart ikke egnet til stejle tage med en taghældning på mere end 20-25°. Jo større hældningen er, jo hurtigere løber vandet af 
 • Kræver vedligehold
 • Kan blive meget tunge i våd tilstand, så tagkonstruktionen skal kunne holde til vægten

Vil du vide mere?

Idékatalog