Bagsværd

Bebyggelse

 • Bagsværdområdet består af villakvarterer og etageboliger. Ved Bagsværd Centrum er der erhverv.

Problemområder

 • De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved Bagsværd Vandværk, Bagsværd Kostskole og Gymnasium og området ved Søvejsbassinet.

Trafikale knudepunkter

 • De største trafikale påvirkninger ved skybrud er ved Bagsværd Station, Bagsværd Hovedgade, Vadstrupvej og Bindeledet.

Grønne arealer med mulighed for at håndtere regnvand

 • Der er flere grønne arealer, der kan bruges til at nedsive og håndtere regnvand. Bagsværd Sø kunne potentielt bruges som modtager af større mængder regnvand. 

Plan for ændring af området

 • I Bagsværd er der en bymidteplan, der giver mulighed for et rekreativt løft og udvikling af bymiljøet, hvor klimatilpasning kan tænkes ind.

Forbedring af naturkvalitet ved klimatilpasning

 • Ved at tilføre rent regnvand til Bagsværd Sø, kan man forbedre vandkvaliteten i søen.

Kloakering og nedsivning

 • Området er fælleskloakeret
 • Det meste af området er egnet til at nedsive regnvand
 • Ved skybrud er der i dag overløb af blandet spildevand og regnvand til Bagsværd Sø

Handlemuligheder i området

 1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
 2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje og på pladser og torve. Opmagasinere og forsinke regnvandet langs vejarealerne til der er plads i kloakkerne.
 3. Aflede regnvand til grønne arealer og Bagsværd Sø. Separatkloakering af Bagsværd kan mindske overløbene af blandet spildevand og regnvand til Bagsværd Sø, når der er skybrud.

Risiko og muligheder