Bagsværd Erhvervskvarter

Bebyggelse

 • Området består mest af industri- og erhvervsbygninger, parcel- og rækkehuse og det psykiatriske bosted Ringbo.

Problemområder

 • De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved hjørnet af Brudelysvej og Smørmosevej og for enden af Smørmosevej mod Krogshøjvej. Arealerne mellem Aslaksvej, Laurentsvej og Grushøj og området langs Hillerødmotorvejen vil også blive ramt hårdt.

Trafikale knudepunkter

 • De største trafikale påvirkninger ved skybrud opstår ved Hillerødmotorvejen og på mange af forbindelsesvejene i industriområdet.

Grønne arealer med mulighed for at håndtere regnvand

 • Der er en del grønne arealer, der kan bruges til at nedsive og håndtere regnvand. Der ledes i øjeblikket urenset regnvand fra Bagsværd Erhvervskvarter til Smørmosen.

Plan for ændring af området

 • Helhedsplan for Bagsværd Bypark, kommuneplantillæg og lokalplanen for en mindre del af området indeholder elementer af klimatilpasning.

Forbedring af naturkvalitet ved klimatilpasning

 • Ved at forsinke og rense regnvandet i Bagsværd Erhvervskvarter før det ledes til Smørmosen forbedres vandkvaliteten i mosen - og dermed også naturkvaliteten.

Kloakering og nedsivning

 • Området er separatkloakeret.
 • Den østlige og nordvestlige del af området er egnet til nedsivning af regnvand. I industriområdet er der en del forureninger, som gør området uegnet til nedsivning.

Handlemuligheder i området

 1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvandet på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
 2. Lokal håndtering af regnvand ved forsinkelse. Opmagasinere vandet på veje og parkeringsarealer til der er plads i kloakkerne.
 3. Lede regnvand til grønne arealer og Smør- og Fedtmosen.

Risiko og muligheder