Gladsaxe Erhvervskvarter

Bebyggelse

 • Området består af industri- og erhvervsvirksomheder. Gladsaxe Trafikplads ligger i området. Der er ganske få parcelhuse i området.

Problemområder

 • De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved Sydmarken, Rosenkæret og nord for Gladsaxe Ringvej.

Trafikale knudepunkter

 • De største trafikale påvirkninger ved skybrud opstår i krydset ved Gladsaxe Trafikplads og på vejene i industrikvarteret nær trafikpladsen.

Grønne arealer med mulighed for at håndtere regnvand

 • Området har meget få grønne arealer, men en del større parkeringsarealer, som kan bruges til at forsinke regnvandet, til der er plads i kloakkerne.

Plan for ændring af området

 • I forbindelse med byomdannelsen af området vil der blive stillet krav til klimatilpasning i lokalplanerne. Implementeringen af tiltag forventes dog at tage mange år.

Forbedring af naturkvalitet ved klimatilpasning

 • Området har ingen naturområder.

Kloakering og nedsivning

 • Området er fælleskloakeret.
 • Der er en del forureninger i området, hvilket gør, at området ikke er egnet til nedsivning.

Handlemuligheder i området

 1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvandet på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget
 2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvandet langs vejarealer og på parkeringsarealer til der er plads i kloakkerne.
 3. Separering af spildevand og regnvand.

Risiko og muligheder