Gyngemosen

Bebyggelse

 • Området består af etageboliger og erhvervsbygninger ved den gamle TV-by, en række institutioner samt parcel- og rækkehuse.

Problemområder

 • De hårdest belastede arealer ved skybrud er bygningerne bag den gamle TV-by samt institutionen og skolen ved Gyngemosen.

Trafikale knudepunkter

 • Der er kun mindre trafikale påvirkninger lokalt på boligvejene ved skybrud.

Grønne arealer med mulighed for at håndtere regnvand

 • En stor del af bebyggelsernes tagvand håndteres lokalt i et større vandelement ved bebyggelsen. Der er få grønne områder. Men der er store parkeringsområder ved den gamle TV-by, som kan bruges til at opmagasinere og forsinke regnvand til der er plads i kloakkerne. Frøkorridor langs Multihallen kan bruges til at aflede regnvand før det udledes til Gyngemosen.

Plan for ændring af området

 • Der er i øjeblikket ingen planer om at ændre området. Der kunne eventuelt ved salg af Lundevang Skole stilles krav om klimatilpasning. Ændret anvendelse af Blågård Seminarium kunne også give mulighed for klimatilpasning.   

Forbedring af naturkvalitet ved klimatilpasning

 • Ved at forsinke og rense regnvandet i Gyngemose Park kan det udledes til Gyngemosen. Det vil forbedre vandkvaliten i mosen og dermed forbedre naturkvaliteten.

Kloakering og nedsivning

 • Området er separatkloakeret, men regnvandet ledes til fællessystemet. I forbindelse med den generelle udbygning af kloaksystemet vil dette på sigt blive ændret. 
 • Området er begrænset egnet til nedsivning.

Handlemuligheder i området

 1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvandet på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
 2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvand langs vejarealer og på parkeringsarealer til der er plads i kloakken
 3. Aflede regnvand til vådområderne Rektorsøen og Gyngemosen.

Risiko og muligheder