Søborg Hovedgade

Bebyggelse

 • Området består af parcelhuse og etagebygninger, der både anvendes til beboelse og erhvervsformål samt et mindre erhvervskvarter ved Vilhelm Bergsøes Allé og Eriks Bøghs Allé.

Problemområder

 • De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved boligerne på Niels Finsens Allé, Lykkesborg og Aakjærs Allé, og ved institutionen på Dickens Allé. Det samme gælder boligerne på Gorkis Allé ud for Gorkisø. Der er forholdsvis store højdeforskelle i området, og flere af de lavtliggende arealer oplever derfor problemer i forbindelse med kraftig regn.

Trafikale knudepunkter

 • Der er kun mindre trafikale påvirkninger forbundet med skybrud i området. Dog rammes de lavtliggende dele af boligvejene hårdt.

Grønne arealer med mulighed for at håndtere regnvand

 • Der er nogle små grønne arealer, der kan bruges til at nedsive og håndtere regnvand. Der er mulighed for at aflede vand til Vangederenden, hvis rendens kapacitet forøges.

Plan for ændring af området

 • Der er i øjeblikket ingen planer for at ændre området, hvor klimatilpasning kunne tænkes ind.

Forbedring af naturkvalitet ved klimatilpasning

 • Ved at tilbageholde og nedsive overfladevand på arealerne omkring Gorkisøen, kan afstrømningen til søen mindskes og vandkvaliteten i Gorkisøen forbedres.

Kloakering og nedsivning

 • Området er fælleskloakeret.
 • Området er måske egnet til nedsivning. Der er enkelte forureninger langs Søborg Hovedgade, der skal undersøges yderligere, inden der nedsives tæt ved disse.

Handlemuligheder i området

 1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
 2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvand langs vejarealerne og på parkeringsarealerne til der er plads i kloakkerne.
 3. Aflede regnvand til Vangederenden eller lokale grønne arealer.

Risiko og muligheder