Værebro

Bebyggelse

 • Området består af parcel- og rækkehuse og etageboligerne ved Værebroparken.

Problemområder

 • De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved dagligvarebutikken og parkeringsarealet i Værebro og ved flere områder i parcelhuskvartererne.

Trafikale knudepunkter

 • De trafikale påvirkninger ved skybrud i området begrænser sig til mindre oversvømmelser på Værebrovej.

Grønne arealer med mulighed for at håndtere regnvand

 • Der er en del grønne arealer i området, der kan bruges til at nedsive og håndtere regnvand. Området ligger op til Smør- og Fedtmosen og Tibberup Å, hvortil der afledes store mængder overfladevand.

Plan for ændring af området

 • Der er et stort projekt i gang på det sociale område - "Værebro et godt sted at bo og vokse op". En del af projektet handler også om de fysiske omgivelser, hvor muligheden for klimatilpasning kunne indtænkes.

Forbedring af naturkvalitet ved klimatilpasning

 • Ved at forsinke og rense overfladevandet i Værebro før udledning til Fedtmosen, kan man forbredre vandkvaliten i mosen og dermed forbedre naturkvaliteten.

Kloakering og nedsiving

 • Området er separatkloakeret. Flere af søerne i området fungerer som forsinkelsesbassiner.
 • Det meste af området er egnet til nedsivning.

Handlemuligheder i området

 1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
 2. Lokal håndtering af overfladevand gennem forsinkelse. Opmagasinere regnvand på veje og parkeringsarealer til der er plads i kloakkerne.
 3. Aflede renset overfladevand til Smør- og Fedtmosen.

Risiko og muligheder