Risikovurdering af virksomheder og tilsynsfrekvens

Virksomhederne er delt op i forskellige kategorier, og i Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bilag 2, er fastsat minimumskrav for, hvor ofte de forskellige typer skal have tilsyn (tilsynsfrekvens).

Vi skal risikovurdere virksomhederne ud fra nogle fastsatte kriterier, og risikoscoren er med til at afgøre, hvor ofte virksomheden skal have tilsyn. Vi skal som minimum overholde minimumskravene, som fremgår af skemaet nedenfor.

Nogle virksomheder vil få tilsyn oftere end minimumskravet, når andre forhold taler for det, for eksempel ved klager mv.

Skemaet viser antallet af virksomheder i Gladsaxe i marts 2017 indenfor de forskellige kategorier af virksomheder og minimumskravet for tilsynsfrekvensen.

* EU direktiv om industrielle emissioner (Industrial Emissions Directive)
**Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og branchebekendtgørelser
***Virksomheder omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Alle virksomheder, der skal have miljøtilsyn, skal risikovurderes i forhold til fastsatte parametre ifølge Miljøstyrelsens tilsynsvejledning.  Med udgangspunkt i risikovurderingen fastlægger vi, hvor ofte virksomheden skal have tilsyn.

Risikovurderingen sker på baggrund af vores viden fra tidligere miljøtilsyn. Efter hvert tilsyn vurderer vi, om ny viden giver anledning til en ændret risikoscore og tilsynsfrekvens.

Vi vurderer risikoen ud fra sandsynligheden for, at der kan ske en forurening og alvoren af en mulig forurening. Derudover skal vi vurdere niveauet af systematik i virksomhedens miljøarbejde.

Parametre, der har betydning for scoren, er blandt andet:

• Oplag og mængder af farlige stoffer
• Udledning af farlige stoffer
• Afstanden til forureningsfølsomme områder, som f.eks. boligområder eller indvinding af drikkevand
• Lovovertrædelse
• Miljøledelse​
 

Men andre forhold end risikovurderingen kan have afgørende betydning for tilsynsfrekvensen. Eksempler på andre forhold kan være:

• Nyetablering af virksomheder
• Når en virksomhed flytter eller lukker
• Ny lejer af f.eks. autoværksteder
• Klager og uheld
• Opfølgning ved påbud
• Kampagnetilsyn​

Relevante link:
Miljøstyrelsens tilsynsvejledning om risikovurdering
Se Gladsaxes tre erhvervskvarterer på kort
Miljøbeskyttelsesloven
Brugerbetalingsbekendtgørelsen
Miljøstyrelsens hjemmeside om brugerbetaling
Miljøstyrelsens hjemmeside om IE-direktiv
Tilsynsbekendtgørelsen

Indsatser