Væsentlige miljøforhold i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune vurderer, at der er nogle væsentlige miljømæssige problemstillinger, som vi kan minimere blandt andet ved miljøtilsyn på

På miljøtilsynet og i sagsbehandlingen er vi særligt opmærksomme på, at virksomhedernes indretning og drift ikke udgør en risiko for:

  • Jord- og grundvandsforurening

  • Driften af det almene kloaksystem og renseanlæg

  • Vandløb, søer og havet

  • Væsentlige lugt­, røg- og støjgener for omkringboende

  • Ressource- og energispild

Generel ryddelighed på virksomhedens udendørs arealer bidrager desuden til at mindske gener for naboer.

Se erhvervskvarterer i Gladsaxe Kommune

Sådan beskytter vi jord og grundvand
Gladsaxe Kommune er indvindingsområde til drikkevand. Derfor er det væsentligt, at vi på tilsyn kontrollerer, at virksomheden opbevarer farligt affald og kemikalier forsvarligt på en tæt belægning og under tag med mulighed for opsamling af eventuelt spild. Store tanke til benzin og olie skal jævnligt kontrolleres for om de er tætte, så risiko for forurening af jord og drikkevand bliver minimal.

Sådan beskytter vi vandløb, søer og hav
Det er vigtigt, at virksomheders spildevand ikke indeholder stoffer, der kan skade det almene kloaksystem, driften af renseanlægget eller vandløb, søer og hav. For at sikre det, udarbejder og håndhæver vi spildevandstilladelser til virksomhederne med krav til drift og om prøvetagning af spildevand.

Sådan forebygger vi lugt-, røg- og støjgener
Hvis vi får henvendelse om  lugt-, røg- og støjgener, vurderer vi, om genen er så stor, at virksomheden må foretage ændringer for at kunne overholde reglerne. For at minimere luftforurening kontrollerer vi virksomhedernes udledning af partikler og andre uønskede stoffer fra afkast, hvor det er relevant.

Renere produkter og processer
Nogle miljøproblemer kan mindskes med ny teknologi (Best Available Technology, BAT), herunder udfasning af farlige eller uønskede stoffer. Det gælder for eksempel optimering af ældre produktionsanlæg og indholdsstoffer i råvarer, produkter og spildevand.

Ressourcer og affald
Ressourcespild kan reduceres ved korrekt sortering af affald, så mest muligt bliver genanvendt. Gladsaxe Kommune fører tilsyn med, at virksomhederne kildesorterer erhvervsaffald i overensstemmelse med Gladsaxes Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Det gælder for eksempel genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer, samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ.
Vi kontrollerer, at virksomhederne anvender registrerede affaldstransportører og indsamlere, så vi sikrer, at affald kommer til godkendte anlæg.

Byudvikling
I Gladsaxe Erhvervskvarter er der i de senere år etableret kontorvirksomheder side om side med de eksisterende produktionsvirksomheder. Denne udvikling vil i de kommende år også ses andre steder i kommunen. I den forbindelse er det væsentligt for Gladsaxe Kommune, at støjgrænser overholdes, så der er mulighed for tæt og godt naboskab.

Gladsaxe er i vækst, og det betyder, at vi har mange aktive byggepladser. Man skal søge dispensation fra "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommune" hos Miljøafdelingen, hvis man har brug for at kunne arbejde med, for eksempel støjende aktiviteter udenfor normal arbejdstid.

Relevante link:

Gladsaxe Kommunes Affaldsregulativ for erhverv
Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommunes Miljøtilsyn

 

 

Plan for miljøtilsyn 2017-2020