Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplan og tillæg til Kommuneplan 2013 om klimatilpasning

Klimatilpasningsplan 2014 og tillæg 1 til Kommuneplan 2013 om klimatilpasning blev vedtaget i marts 2014. Klimatilpasningsplanen er Gladsaxe Kommunes første klimatilpasningsplan og har to overordnede mål for både skybrud og "hverdagsregn". Planen skal være med til at forebygge og mindske skaderne af skybrud, men har også fokus på, hvordan "hverdagsregnen" bliver håndteret på overfladen i stedet for at belaste kloakken.

Planen har kortlagt, hvor risikoen for oversvømmelse er størst. Den udpeger 13 områder, hvor vi vil prioritere vores indsats og fastsætter en rækkefølge for indsatsen i de 13 områder. Planen har en handlingsplan med konkrete handlinger frem til 2018. Nogle handlinger er målrettet de udpegede områder, andre handlinger går på tværs og dækker hele kommunen. Udgangspunktet for de klimatilpasningsløsninger, der skal udføres i de 13 områder, er, at der maksimalt må stå 10 cm vand på terræn, når der falder en 100 års regn, undtaget arealer hvor vandet skal ledes hen. Gladsaxe Kommunes Byråd har i budget 2014 afsat i alt 50 mio. kr. til klimatilpasningsplanen i perioden fra 2015 til og med 2017.

I tillægget til Kommuneplan om klimatilpasning er fastsat en række retningslinjer. I retningslinjerne er blandt andet angivet, at regnvandet skal ind i det naturlige vandkredsløb og indgå i grønne løsninger. Regnvandet skal være synligt i bybilledet og være med til at øge den naturmæssige og rekreative værdi. Der kan ske lokal afledning til grønne friarealer og vandområder og lokal håndtering af regnvand kan ske på udvalgte veje. Der skal i forbindelse med planlægningen af nye byområder, bygninger og anlæg i de 13 områder, tages stilling til anvendelsen af en række forskellige virkemidler for klimatilpasning.

Forsyningsselskaberne har siden 2013 haft mulighed for, at medfinansiere både private og kommunale klimatilpasningsprojekter, som for eksempel projekter i vandløb, veje eller rekreative områder. Forsyningsselskabernes andel af omkostningerne til det samlede projekt, udgør de udgifter, som relaterer sig til håndteringen af regnvandet; både anlægs- og driftsomkostninger. Forsyningsselskabet kommer dog ikke til at eje anlæggene, som er omfattet af projekterne. Projekterne skal godkendes af Forsyningssekretariatet og indgå i spildevandsplanen eller i et tillæg til denne.

Relevante link

Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg 1 om Klimatilpasning, retningslinjer

Andre planer