Vandforsyning og grundvand

Vandforsyningsplan og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Gladsaxe Kommunes Vandforsyningsplan 2012-2024 fastlægger en række mål og handlinger, der skal sikre en høj forsyningssikkerhed af drikkevand med høj kvalitet. Der indvindes drikkevand fra fire kildepladser i kommunen: Søborg Vandværk, Bagsværd Vandværk, Kildeplads XIII og XIV - de to sidste er Københavns Kommunes kildepladser. Der blev i 2012 oppumpet i alt 1,59 mio. m³ til drikkevandsformål i kommunen.

Spildevandsplanen bidrager til at sikre grundvandsressourcen ved at:

  • Nedsivning af husspildevand er ikke tilladt i Gladsaxe Kommune
  • Spildevandsledninger i kildepladszoner bliver undersøgt for skader med dobbelt så stor hyppighed som resten af spildevandssystemet for at sikre drikkevandsboringer mod udsivende spildevand.

I august 2014 blev Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse vedtaget. Planen beskriver de konkrete indsatser som Gladsaxe Kommune, forsyningsselskaberne og andre parter vil gøre for at beskytte grundvandsressourcen og afhjælpe forureningssituationen, så vi også i fremtiden kan indvinde grundvand til drikkevandsformål i kommunen. Én af indsatserne handler om sikring af grundvandshensyn ved nedsivning af regnvand. Det handler for eksempel om at stille vilkår i nedsivningstilladelser til kvaliteten af det vand der nedsives og eventuelt stille krav om at måle på vandkvaliteten i eller under nedsivningsanlægget. Det handler også om at udarbejde retningslinjer for nedsivning af vand fra veje og parkeringspladser, herunder fastsætte krav for om glatførebekæmpelsen kan foregå med klorid eller ej.

Relevante link

Vandforsyningsplan

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Andre planer