Det gør vi i dit opland

Her kan du læse om, hvilke projekter vi planlægger at udføre i spildevandsplanens planperiode fra 2015-2018 og perspektivperiode fra 2019-2022 i de forskellige kloakoplande. Projekterne er opdelt efter kommunens kloakoplande.

Du kan se, hvor de forskellige oplande ligger på kortet nederst - brug +/- til at zoome ind og ud. Du kan også skrive din adresse i søgefeltet og se hvilket opland din adresse hører til. Ønsker du at læse en status for de forskellige oplande kan du læse mere under Statusnotat.

Siderne under "Det gør vi i dit opland" er sammen med Projekter på tværs spildevandsplanens plan-del. Projekter på tværs handler dels om en række fælles skybrudsprojekter, som Gladsaxe Kommune og Novafos deltager i og som går på tværs af kommunegrænser. Og dels om den løbende renovering af spildevandssystemet samt mindre projekter, hvor regnvand separeres fra fællessystemet.

Af den samlede investeringsoversigt fremgår et samlet overblik over alle typer projekter, deres tidsperspektiv og de investeringer, som er afsat til de enkelte projekter.

Projekterne

Projekterne gennemføres for at nedsætte overløb med urenset spildevand til vandområder, mindske oversvømmelsesproblemer og for at renovere spildevandssystemet.

På nuværende tidspunkt kendes løsningerne for det enkelte projekt ikke. Det vil blive nærmere belyst i forbindelse med den konkrete planlægning for projektet, som Novafos er projektleder for. Projekterne bliver udført på den mest økonomiske og miljømæssige forsvarlige måde. Ved større komplekse projekter indgår kommunen i planlægningsfasen. Selve udførelsen af projekterne står Novafos for.

Prioritering

Projekterne er prioriterede i forhold til en række forskellige faktorer.

Investeringer til at nedsætte overløb til vandområder prioriteres efter de mål og krav, som er fastsat eller forventes fastsat i vandplanerne. Læs mere om vandplaner.

Investeringer til at mindske risikoen for oversvømmelser fra spildevandssystemet er prioriteret i forhold konstaterede hændelser og i forhold til de 13 risikoområder, som er udpeget i kommunens klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanens fokus er både håndtering af ”hverdagsregn”, som mindsker belastningen på spildevandssystemet, og på håndtering af de kraftige regnhændelser, som spildevandssystemet ikke er dimensioneret til at kunne klare.

Brug af private matrikler 

I forbindelse med de projekter, som Novafos skal udføre, kan det blive nødvendigt at etablere spildevandsledninger eller andre anlæg på private matrikler. Det betyder, at der er arealer på disse matrikler, som enten vil blive pålagt servitutter (i tilfælde af ejers accept) eller blive eksproprieret (såfremt ejer ikke accepterer). På nuværende tidspunkt er der ikke detaljeret kendskab til projekterne og det er derfor ikke er muligt at udpege de arealer, som måske kunne blive berørt. Hvis det kommer på tale i forbindelse med detailprojekteringen, vil der blive udarbejdet tillæg til spildevandsplanen.

Relevante link

Klimatilpasningsplanen

Spildevandsplan 2015