Bagsværdrenden

Der er områder i oplandet, som har problemer med oversvømmelser fra spildevandssystemet og oversvømmelser når det regner kraftigt.

Der er ingen krav til Lyngby Sø i Vandplan 1 om at reducere overløbene med spildevand. Naturstyrelsen vurderer, at det ikke er den eksterne påvirkning, som er årsag til, at søen på nuværende tidspunkt har en samlet dårlig tilstand.

I oplandet er der et risikoområde for oversvømmelser, som er udpeget i klimatilpasningsplanen.

Gedvad separering

Området omkring Gedvadbassinet er plaget af oversvømmelser fra spildevandssystemet. Der er gennemført en analyse i området, som viser, at noget af området er velegnet til nedsivning. I planperioden fra 2015-2018 forventes det at frakoble vejvandet separat - under hensyn til krav om rensning af vejvand - og få borgerne til frivilligt at håndtere regnvand lokalt. Da nogle delområder har vanskeligt ved nedsivning, skal mulighederne for overfladeafledning til Bagsværd Sø undersøges.

I takt med separatkloakeringen og lokal håndtering af regnvand i oplandet vil spildevandsbelastningen på Lyngby Sø gradvist blive mindre.

  • Der er afsat 100 mio. kr. i planperioden fra 2015-2018 og 2 mio. kr. i perspektivperioden 2019-2022
  • Totaløkonomi i projektet er 155 mio. kr og udførelsesperioden 2011-2020.

Det gør vi i dit opland