Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken beskriver de overordnede værdier for den rehabilitering, træning, pleje og omsorg, som tilbydes alle borgere med brug for støtte fra kommunen. Det gælder såvel støtte til praktiske aktiviteter og personlig pleje i borgerens eget hjem som på kommunens seniorcentre.

Gladsaxe Kommune arbejder ud fra FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. For værdighedspolitikken er der særligt en kobling til det tredje verdensmål om ’Sundhed og trivsel hele livet’. Ligesom dette verdensmål har værdighedspolitikken fokus på, at alle borgere skal have de bedste forudsætninger for at leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv, hvor den enkelte oplever bedre fysisk og mental sundhed.

Fokus på værdighed

Mennesker er forskellige og har forskellige ønsker til, hvordan deres liv skal leves. Derfor har Gladsaxe Kommune fokus på mangfoldighed i forhold til eksempelvis personlige forhold som køn, alder, religion og etnisk oprindelse. Mangfoldighed er både de synlige og usynlige forskelle mellem mennesker. Forståelsen af, hvad et værdigt ældreliv skal indeholde, vil dermed variere alt efter hvem, man spørger. Derfor er samarbejde og dialog med borgeren og dennes pårørende en hjørnesten i kommunens pleje. Det er målet, at rehabilitering, træning, pleje og omsorg, så vidt det er muligt, skal tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, vaner og livshistorie.

Seks overordnede værdier

Værdighedspolitikken er sammensat af seks overordnede værdier, som skal understøttes i ældreplejen:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Måltidet
  • Pårørende
  • En værdig død 

Social og sundhed