Familier der lykkes, tidlig indsats

En tidlig indsats for livet
Gladsaxe Kommune har siden 2015 haft et særligt fokus på den tidlige indsats i forhold til børn og deres forældre. Fokus har været på at skabe de bedste opvækstvilkår og lige muligheder for alle borgere i kommunen.

I 2016 vedtog byrådet derfor en strategi for den tidlige indsats i Gladsaxe, som danner baggrund for alle de projekter, indsatser og initiativer der igangsættes.

Strategien kort fortalt
Alle familier i Gladsaxe Kommune skal have muligheden for at leve et godt og trygt liv. Der findes dog familier, som har særlige udfordringer og derfor befinder sig i en udsat position eller er i risiko for at blive udsatte. I disse familier kan forældrene af forskellige årsager have behov for støtte. Støtte til at kunne lykkes i at skabe gode, stabile rammer for et godt hverdagsliv og støtte til at understøtte børnenes udvikling og trivsel. Disse familier vil vi gøre en særlig indsats for. Vi vil gøre noget mere og noget andet, end det vi allerede gør i dag – og vi skal gøre det tidligt og sammen.

Læs Strategi for Tidlig indsats

Organisation
Arbejdet omkring udmøntningen af Strategi for Tidlig indsats er i Gladsaxe kommune forankret på tværs af forvaltninger. Det har man valgt på baggrund af det store fokus på børn og deres muligheder, som vi mener skal skabes ved hjælp af forældre. Derfor er der behov for kompetencer ind i både børne- og voksenområdet.

Arbejdet er forankret i en projektorganisering, og man har derfor besluttet at nedsætte en tværgående styregruppe, der også understøtter behovene i praksis. Styregruppen har forandret sig undervej i projektperioden alt afhængig af de faser projektet har befundet sig i og de konkrete behov projekterne har haft. På nuværende tidspunkt ser styregruppen således ud:

Nanna Krog-Meyer, Økonomidirektør i Center for Økonomi
Thomas Berlin Hovmand, Børne- og Kulturdirektør og formand forstyregruppen
Tine Vesterby, Familie- og Rådgivningschef i Børne og Kulturforvaltningen
Margit Gleerup, Dagtilbudschef i Børne og Kulturforvaltningen
Svend Bayer, Leder af Analyse og Udvikling i Social og Sundhedsforvaltningen
Pernille Præstmose Christiansen, Projektleder for Familier der lykkes, tidlig indsats

Under styregruppen har der undervejs været forskellige organiseringer med blandt andet en tværgående sammensat projektgruppe og tværgående arbejdsgrupper.

Lige nu har styregruppen besluttet at der ikke sættes nye projekter og indsatser i værk, da fokus er på implementering af de otte iværksatte projekter.

Involverede faggrupper
I det tværgående arbejde omkring den tidlige indsats i Gladsaxe kommune er en række faggrupper involveret -  faktisk op mod 1000 medarbejdere i kommunen. De primære faggrupper i arbejdet er:

  • Socialrådgivere på børneområdet
  • Socialrådgivere, mentorere, jobkonsulenter m.fl. på beskæftigelsesområdet
  • Sundhedsplejersker
  • Pædagoger
  • Psykologer/Familiebehandlere

Tværgående