Medborgerskabsstrategi/høring

Medborgerskabsstrategien er i høring 11. marts - 6. maj 2019. Læs strategien her og send dit høringssvar

Økonomiudvalget har 05.03.2019 besluttet at sende udkast til Medborgerskabsstrategi i Gladsaxe Kommune i høring. Udviklingen af strategien bygger på mange dialoger med borgere, frivillige, medarbejdere og andre interesserede i løbet af 2018.

Høringssvarene bedes sendt senest 06.05.2019 på mail: frivillig@gladsaxe.dk

Efter høringsperioden behandles alle høringssvar, og strategien bliver herefter sendt til behandling i Økonomiudvalget, og til endelig behandling i Byrådet 26.06.2019.

Du kan downloade strategien som PDF her. Eller læse den herunder.

Vi er fælles om Gladsaxe

Indledning og vision

Medborgerskab, deltagelse og frivilligt arbejde skaber værdi, – både for det enkelte menneske og for samfundet. Engagerede borgere er fundamentet for det lokale fællesskab, og frivillige indsatser bidrager til øget livskvalitet for alle, som er involveret.

Målet med denne strategi er at få endnu flere aktive medborgere i Gladsaxe. Mennesker, der med deres engagement er med til at skabe og bidrage til et stærkt lokalsamfund. Borgere, der tager ejerskab og medansvar for vores fælles kommune.

Medborgerskab handler om lysten til at tage del i og medansvar for fællesskabet. At vide at man som borger har medindflydelse på livet lokalt, både overordnet ved at tage del i demokratiet og fx stemme, men også i det nære ved at smide affald i skraldespanden og ikke på gaden, at deltage i frivilligt arbejde og fællesskaber eller på andre måder at bidrage til fællesskabet.

Denne medborgerskabsstrategi erstatter Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik. Fokus er bredere end tidligere, nemlig på aktivt medborgerskab; herunder frivillighed. Der er sket en udvikling hen over årene. Tidligere talte vi om frivillige som et supplement til de kommunale tilbud, mens vi i dag ønsker at være fælles om Gladsaxe. Alle gode kræfter skal kunne byde ind og være med, kommunen kan ikke skabe den gode by alene.

Frivilligt arbejde er aktiviteter, der udføres frivilligt, for andre udover én selv og familien, og som ikke har til formål at opnå en økonomisk fortjeneste.

Strategien er Gladsaxe Kommunes bud på, hvordan vi som kommune samarbejder med civilsamfundet og lokale virksomheder. Hvordan Gladsaxe Kommune bedst kan understøtte, at opgaven eller udfordringen sættes i centrum, og at relevante parter, der kan bidrage til en løsning bliver involveret. Så når der i strategien tales om ”vi”, betyder det Gladsaxe Kommunes Byråd og medarbejdere.

Strategien er blevet til i samarbejde med civilsamfundets aktører; frivillige, foreninger og aktive borgere samt medarbejdere og ledere i Gladsaxe Kommune.

Civilsamfundet er en betegnelse for den del af samfundet, som stat og kommune ikke har kontrol over eller organiserer. Det vil blandt andet sige frivilligt arbejde, foreninger og organisationer, hvor man frit kan diskutere og organisere sig, som man vil. Civilsamfundet dækker over alle former for aktivt medborgerskab og de mange forskellige typer af aktører i den frivillige verden.

Medborgerskabsstrategien spiller tæt sammen med Gladsaxestrategien. Vi opfordrer således via medborgerskabsstrategien alle i Gladsaxe til at tage aktivt del i fællesskaber og byens liv, hvilket er en forudsætning for at skabe bæredygtige løsninger både socialt, økonomisk og miljømæssigt, og det har samtidig stor betydning for den enkeltes trivsel og livskvalitet.

FN’s verdensmål ”partnerskaber for handling” er en tværgående målsætning i Gladsaxestrategien, der går igen som en arbejdsmetode i alle andre indsatser. Kommunen kan ikke skabe et bæredygtigt samfund alene, men er afhængig af, at mange andre parter byder ind og arbejder med. Det kan være gennem partnerskaber og samarbejde med lokale virksomheder, foreninger, initiativrige borgere eller andre ildsjæle, der vil være med til at skabe et godt lokalsamfund her i Gladsaxe.

Medborgerskabsstrategien spiller også sammen med andre verdensmål, som ”Børn og unge for-mer fremtiden”, ”Sundhed og trivsel hele livet”, ”Lige muligheder for at lykkes” og ”Grøn og le-vende by”, der alle på forskellige måder påpeger nødvendigheden af, at vi arbejder sammen om at skabe de bæredygtige løsninger.

Med visionen i medborgerskabsstrategien vil Byrådet i Gladsaxe Kommune sætte en fælles ramme og retning for samarbejdet om Gladsaxe, så borgere, virksomheder, foreninger og andre relevante parter kan skabe egne initiativer og bidrage til de bedste løsninger for Gladsaxe.

Vision

Vores vision er, at alle i Gladsaxe tager ansvar for og involverer sig i fællesskaber samt i udviklingen af lokalsamfundet, til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet.

Sådan arbejder vi med medborgerskab i Gladsaxe

For at leve op til visionen bygger medborgerskabsstrategien på tre overordnede principper, der handler om, at det skal være nemt for alle at involvere sig. Principperne beskriver, hvordan vi ar-bejder med og understøtter medborgerskab i Gladsaxe Kommune.

1. Det skal være nemt at involvere sig som initiativtager og medskaber

I Gladsaxe mener vi, at det bedste samfund skabes ved, at alle byder ind med deres energi og ressourcer til fællesskabet. Gode idéer skal have mulighed for at opstå, spire og udvikle sig. Kom-munen kan ikke skabe en god by alene, men er afhængig af, at alle gode kræfter blandt borgere, virksomheder, medarbejdere og andre interessenter byder ind og får plads til udfoldelse.

Sådan gør vi:

  • Når borgere, foreninger, virksomheder eller andre lokale kræfter har gode idéer, der kan løse lokale udfordringer, så bliver de mødt med åbenhed af medarbejderne i Gladsaxe Kommune.
  • Når Gladsaxe Kommune igangsætter nye initiativer og aktiviteter, involverer vi relevante par-ter fra civilsamfundet eller andre væsentlige samarbejdspartnere. Fx i opgaveudvalg, i udvik-lingsprojekter eller gennem andre former for borgerinddragelse.

2. Det skal være nemt at involvere sig som frivillig og deltager

I Gladsaxe mener vi, at alle borgere skal have mulighed for at engagere sig i frivilligt arbejde, og bidrage med det, de brænder for, og er bedst til. Vi ser deltagelse i frivilligt arbejde som en værdi i sig selv, og ønsker at barrierer for deltagelse skal nedbrydes.

Derfor gør vi det nemt at være frivillig og at finde vej til at blive frivillig i Gladsaxe.

Sådan gør vi:

  • Vi byder frivillige velkommen og inddrager dem mest muligt.
  • Vi støtter økonomisk og stiller lokaler og faciliteter til rådighed for foreninger og frivillige i Gladsaxe.
  • Vi skaber synlighed og viser vej til frivilligt arbejde både i foreninger og i kommunale instituti-oner, så nye frivillige nemt kan komme i gang.

3. Det skal være nemt at involvere sig i netværk og fællesskaber

I Gladsaxe mener vi, at der skal være fællesskaber for alle. Undersøgelser viser, at grupper uden for arbejdsmarkedet har lavere deltagelse i fællesskaber end andre grupper. Også i Gladsaxe fin-des mange borgere, der står uden for fællesskaberne. Der er ensomhed og udenforskab. Derfor skal vi understøtte, at alle kan finde et fællesskab at indgå i.

Sådan gør vi:

  • Vi hjælper foreninger og andre fællesskaber med synlighed om deres tilbud.
  • Vi skaber uformelle netværk og mødesteder, hvor borgere kan finde hinanden i nye fællesskaber.
  • Vi inviterer indenfor i de kommunale rammer, der giver mulighed for fællesskaber.

Sådan gennemfører vi medborgerskabsstrategien

Kommunens rolle i at gennemføre medborgerskabsstrategien er at understøtte og inddrage civilsamfund, erhvervsliv og frivillige, hvor det er relevant. Vi vil skabe vilkår der gør det nemt at involvere sig. Samtidig skal vi have fokus på at kombinere de forskellige aktørers ressourcer og kompetencer bedst muligt.

Som et redskab til at gennemføre medborgerskabsstrategien vil vi have fokus på at skabe partnerskaber med civilsamfundet og erhvervslivet. Det vil vi, fordi samarbejde og nye partnerskaber kan være med til at skabe læring og nye løsninger til gavn for både livskvaliteten og en bæredygtig vækst i Gladsaxe.

For at få strategiens vision omsat til virkelighed, er det også nødvendigt med tværgående samarbejde i kommunen for at dele viden og kompetencer i forhold til at arbejde med borgerinddragelse og frivillighed. Kommunens ledere og medarbejdere skal tænke ovenstående tre principper om at gøre det nemt at involvere sig ind i fremtidige indsatser.

Når kommunale arbejdspladser involverer frivillige er der en række forhold omkring aftaler, forsikring, tavshedspligt mm., der skal være på plads. Læs mere om dette i frivilligportalen på gladsaxe.dk/frivilligportal 

 

Tværgående