Letbane i Ring 3

Den kommende letbane i Ring 3 vil give et løft til den kollektive trafik. Letbanen vil få flere til at vælge den kollektive trafik, da rejsehastighed og komfort øges. Årligt vil 13-14 millioner passagerer stige på Letbanen i Ring 3, og letbanen vil skabe bedre sammenhæng mellem S-togslinjerne.

Letbanens 6 stationer i Gladsaxe skal understøttes, så det bliver nemt at komme til som gående, cyklist og buspassager.

Gladsaxe Kommune vil:

  • Samarbejde med Letbaneselskabet og sikre, at letbanen får flest muligt passagerer

  • Skabe gode muligheder for at kombinere cykel og letbane ved cykelparkering og stiforbindelser

 Afsat rammebeløb på 5 mio. kr. til cykelparkering og pladser ved nye letbanestationer

  • Foretage analyser af gangafstande og stiadgange for fodgængere og cyklister

  • Skabe god tilgængelighed for gående, gode ventefaciliteter og spændende byrum i tilknytning til stationer

  • Undersøge muligheder for at opgradere eksisterende kollektive buslinjer til letbane eller hurtigbusser i samarbejde med nabokommuner, regionen og Movia

Undersøgelser med Købehavns Kommune om ny letbane fra Gladsaxe Trafikplads til Nørrebro Station pågår

  • Have fokus på tilgængelighed og gode adgangsforhold til de nye letbanestationer

Relevante links:

Læs mere om Letbane-projektet i Ring 3

Kollektiv trafik