Behandling af personoplysninger under din ansættelse ved Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune har som dataansvarlig pligt til at oplyse dig om kommunens behandling af de personoplysninger, som kommunen registrerer om dig i forbindelse med din ansættelse.

Vi registrerer følgende oplysninger om dig:

  • Navn, adresse, nationalitet, cpr-nummer
  • Lønforhold herunder dit bankkontonummer
  • Ansættelsessted
  • Ansættelsesforhold generelt, herunder f.eks. kurser, udviklingsplaner, og tjenstlige sanktioner
  • Evt. anmeldte arbejdsskader
  • Fravær, herunder sygefravær
  • Straffeattester indhentet I forbindelse med ansættelsen

En række centralt placerede afdelinger behandler herefter de ovenstående oplysninger. Det gælder eksempelvis kommunens lønadministration og it-drift.

Formålet med at indsamle oplysningerne er blandt andet at sikre, at der sker en korrekt lønudbetaling samt at ansættelsesforholdet i øvrigt følger ansættelsesretlige, overenskomstmæssige samt personalepolitiske regelsæt. Der- udover behandles oplysninger om dit navn henholdsvis i forhold til loginkonti til kommunens netværk og som brugernavn i diverse kommunale it-systemer.

Gladsaxe Kommune behandler oplysningerne med hjemmel i blandt andet databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b), samt databeskyttelseslovens § 11 stk. 1 og § 12.

Økonomisk sekretariat i Gladsaxe Kommune foretager rutinemæssige videregivelser af oplysninger til andre myndigheder og organisationer. Det kan eksempelvis være SKAT, ATP eller pensionskasser. Endvidere vil der i et vist omfang blive udleveret oplysninger om den enkelte ansatte til den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant, f.eks. oplysninger om navn, stillingsbetegnelse samt ansættelsessted.

Oplysninger der indgår i kommunens it-systemer behandles også i nogle tilfælde af kommunens leverandører af systemerne på kommunens vegne.

Skifter du stilling internt i Gladsaxe Kommune og får nyt tjenestested, vil din nye leder få adgang til alle oplysninger i din elektroniske personalemappe.

Gladsaxe Kommune registrerer blandt andet dine personoplysninger for at kunne dokumentere, at kommunen har efterlevet sine forpligtelser over for dig som medarbejder. Kommunen skal derfor opbevare oplysningerne, indtil det ikke længere er relevant for kommunen at kunne dokumentere, at for eksempel din løn og pension er korrekt udbetalt. Herefter slettes oplysningerne.

Du har ret til indsigt i de oplysninger, som behandles om dig. Eventuelle henvendelser om indsigt bedes rettet til Strategi, Kommunikation og HR.

Hvis det viser sig, at Gladsaxe Kommune har registreret forkerte oplysninger om dig i forbindelse med din ansættelse, vil disse blive rettet eller slettet, når kommunen bliver opmærksom på fejlen.

Hvis du bestrider rigtigheden af de registrerede oplysninger, har du mulighed for samtidig at anmode om, at Gladsaxe Kommune begrænser behandlingen af de omstridte oplysninger, indtil det er fastslået om oplysningerne er korrekte.

Hvis du ønsker at klage over Gladsaxe Kommunes behandling af dine person- oplysninger, har du mulighed for at sende en klage til Datatilsynet.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger og om udøvelse af dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Gladsaxe Kommunes databeskyttelsesrådgiver Preben Rohde, prerho@gladsaxe.dk  

Job