Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er "Kunstforeningen for personale i Gladsaxe Kommune". Foreningens hjemsted er Rådhuset, 2860 Søborg.

 § 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og interesse og forståelse for alle former for kunst og kunsthåndværk blandt medlemmerne, dels gennem udstillinger, museumsbesøg, foredrag og andre arrangementer dels gennem bortlodning af dertil indkøbte kunstværker og lignende. 

§ 3 Foreningens medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver, der er ansat i eller afgået med pension fra Gladsaxe Kommune. Medlemskabet ophører ved fratrædelse, med mindre medlemmet fratræder på grund af alder, eller ved udmeldelse, som skal skriftligt med 3 mdr.s varsel inden den 31.12.

§ 4 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Opkrævningsform og hyppighed fastsættes af generalforsamlingen. Ved udmeldelse finder tilbagebetaling af indbetalt kontingent ikke sted. De årlige renter af foreningens kapitalformue indgår i foreningens løbende indtægter.

§ 5 Regnskab

Foreningens regnskabsår går fra 1.1 til 31.12.

§ 6 Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv formand og fordeler arbejdet indbyrdes. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen dog således, at 3 medlemmer og 1 suppleant og 2 medlemmer og 1 suppleant på skift er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Ved indkøb af kunstgenstande skal dog mindst 3 bestyrelsesmedlemmer stemme for købet. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres en protokol. Foreningens kasserer har ansvaret for, at indtægter og udgifter føres på behørig måde. Kassereren disponerer kun over foreningens midler i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen. Der føres logbog over de indkøbte kunstværker.

§ 7 Revisor

En revisor og en revisorsuppleant vælges hvert år af den ordinære generalforsamling. 

§ 8 Kunstindkøb

Indenfor de til rådighed stående midler foretages indkøb af kunst og kunsthåndværk til fordeling ved lodtrækning blandt medlemmerne.

§ 9 Bortlodning af kunst 

De erhvervede kunstgenstande skal udstilles mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. For at kunne deltage i den årlige bortlodning må et medlem have betalt fuldt kontingent for det regnskabsår, for hvilket lodtrækningen finder sted. Ethvert medlem deltager med eet til fem lodder, et for hvert medlemsår, hvor den pågældende ikke har fået gevinst. Der kan højst opnås fem lodder uanset antallet af medlemsår, men der kan kun opnås een gevinst pr. trækning. En vinder i et års trækning begynder forfra med eet lod ved næste års trækning. Bortlodningen finder sted på den årlige generalforsamling. De medlemmer, hvis navn udtrækkes, har ret til at vælge mellem de erhvervede kunstgenstande i den rækkefølge, man er udtrukket. Medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen eller repræsenteret ved en stedfortræder som medbringer fuldmagt, foretager udvælgelsen i forbindelse med generalforsamlingen.

§ 10 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned, og varsles mindst 14 dage forinden ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Samtidig med indvarslingen meddeles dagsordenen, og kun om forslag, der er anført på denne, kan der tages gyldig beslutning. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning og fremlægger idéer til aktiviteter og budget for det kommende år. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Endvidere foretages valg af bestyrelsen, jfr. § 6, samt af revisor og suppleanter, jfr. § 7. generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer, dog kan vedtægtsændringer kun vedtages, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og 2/3 heraf stemmer derfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen sammenkalde en ny generalforsamling; denne er da beslutningsdygtig ved simpelt flertal uden hensyn til mødeprocenten.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, en genralforsamling eller når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt anmoder med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen indkaldes da snarest med 8 dages varsel, og senest 3 uger efter at formanden har modtaget anmodningen.

§ 12 Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indvarslet ekstraordinær generalforsamling, for hvilken der gælder samme regler med hensyn til beslutningsdygtighed, som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer Generalforsamlingen træffer afgørelse om afviklingen.

Kunstforening