Seniorklubben

Seniorklubben er en klub for pensionerede medarbejdere i Gladsaxe Kommunes administration. Du kan finde os på gladsaxe.dk/seniorklub. 

Klubben er et samlingssted for alle os, der har haft Gladsaxe Kommune som sidste arbejdssted, og nu er gået på pension eller efterløn, efter at være fyldt 60 år og have arbejdet mindst 10 år i administrationen, enten som tjenestemand eller overenskomstansat.

I klubben mødes vi med vores tidligere kolleger til hyggeligt samvær og snak om alle vores fælles oplevelser og den faglighed, vi har været en del af – og som stadig er en del af os. Medlemsskaren er broget, og vi har medlemmer fra alle forvaltningsområderne

Hvis du vil melde dig ind i Gladsaxe Kommunes Seniorklub for pensionerede medarbejdere skal du blot indbetale kontingentet på Seniorklubbens bankkonto. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Betaling til Seniorklubbens bankkonto 5332 - 0245110, Arbejdernes landsbank, Gladsaxe afd. Søborg Hovedgade 193, 2860 Søborg. Du er først tilmeldt når beløbet er registreret som indbetalt i banken. Du kan undtagelsesvis, hvis du ikke har adgang til netbank, betale på dagen. Gør opmærksom på dette ved tilmeldingen.

Tilmeld dig herunder, eller send en mail til formanden på seniorklubglxraadhus@gmail.com. Du kan også tilmelde dig pr. post til: Seniorklub c/o Flemming Sørensen, Solnavej 7, 2. th, 2860 Søborg, eller på telefon 20 96 07 08.

Ønsker du at tilmelde dig Seniorklubben via papirblanketten, kan du gøre det her.

Bestyrelse pr. 1. april 2018

Formand

Flemming Sørensen 
Solnavej 7, 2. sal th.
2860 Søborg
Tlf. 20 96 07 08
E-mail seniorklubglxraadhus@gmail.com 

Næstformand: Inger Wullschleger

Kasserer: Erling Pedersen 

Sekretær: Anne-Lise Nilsson 

Bestyrelsesmedlem: Kurt Vang Jensen

Suppleanter: Ivan Klitte og Kirsten Wedel

Revisorer: Finn Mikkelsen og Anni Lindqvist

Revisorsuppleanter: Kirsten Fuhrmann og Peter Lund Jensen

Se kontaktoplysninger på bestyrelsen her

Bankforbindelse

Arbejdernes Landsbank, Gladsaxe Afdeling
Søborg Hovedgade 193, 2860 Søborg
Reg. 5332 konto 0245110

Du kan kontakte seniorklubben på seniorklubglxraadhus@gmail.com

Seniorklubben Gladsaxe Rådhus

- Stiftet 9. september 1987.

§ 1 Formål

Klubbens formål er at samle tidligere medarbejdere, der er fyldt 60 år, været ansat mindst 10 år og er ophørt fra Gladsaxe Kommunes administration, som sidste arbejdssted med pension eller efterløn.
Efter bestyrelsens skøn kan andre tidligere medarbejdere også optages.

Medlemsoptagelse afgøres i tvivlstilfælde af bestyrelsen.

Efter bestyrelsens skøn, kan ægtefælle / samlever deltage i særlige arrangementer.

Dette kan kun ske hvis der ved tilmeldingsfristens udløb er ledige pladser.

§ 2 Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet indbetales en gang årligt pr. 1. marts via bank, PBS.. 

Medlemmer i restance vil skriftligt blive rykket med betalingsfrist på 14 dage.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§ 3 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed, når ikke andet er vedtægtsmæssigt bestemt.

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal, når generalforsamlingen er lovlig indvarslet.

Står stemmerne ved en afstemning lige, fortages ny afstemning.

Af generalforsamlingens forløb optages et referat, der underskrives af referenten og dirigenten.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts / april måned og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden for generalforsamlingen vedlægges indkaldelsen. Revideret regnskab lægges på hjemmesiden senest én uge før generalforsamlingen og forelægges skriftligt på generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra formanden til godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg i henhold til vedtægtens § 5.
7. Eventuelt.

§4 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Endvidere vælges 2 revisorer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 5 Valg af bestyrelse

På lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. 
1 bestyrelsessuppleant. 
1 revisor.
1 revisorsuppleant.

På ulige årstal vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer. 
1 bestyrelsessuppleant. 
1 revisor.
1 revisorsuppleant.

§ 6 Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/ 4 af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter motiveret krav herom ledsaget af dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter modtagelsen af en sådan begæring.

Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 2 ugers varsel, og samtidig skal dagsordenen meddeles.

§7 Opløsning

Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes i samme anledning.

Til vedtagelse af klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor.

Den ekstraordinære generalforsamling træffer samtidig beslutning om anvendelse af klubbens midler.

Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 16. april 2018. 

Personalegoder