Hvad skal jeg opfylde for at komme på grundlisten?

For at komme på grundlisten i Gladsaxe Kommune skal man være:

 • Dansk statsborger
 • Bosat i Gladsaxe Kommune
 • Født efter 1. januar 1944

Udelukkelse fra grundlisten

En række personer er ifølge retsplejeloven automatisk udelukket fra at komme på grundlisten:

 1. Ministre,
 2. Ansatte i ministeriernes departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder,
 3. Ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område,
 4. Advokater og advokatfuldmægtige,
 5. Præster i folkekirken og andre trossamfund

Derudover kan følgende begære sig fritaget fra grundlisten:

 1. Folketingets medlemmer og dets tjenestemænd
 2. Tjenestegørende militærpersoner
 3. Told- og postvæsenets tjenestemænd, faste brandfolk, samt ansatte ved jernbaner, telegrafer og telefoner
 4. Læger og jordmødre
 5. Lodser
 6. Sagskyndige, der er beskikket efter § 92 i retsplejeloven eller efter § 172 i lov om social service, og lægdommere ved boligretterne,
 7. Personer, som er fyldt 60 år
 8. De, som på grund af deres helbredstilstand eller erhvervs- og familieforhold ikke uden fare for deres velfærd, kan opfylde nævninge- eller domsmandspligten
 9. De, som har taget bopæl i en anden kreds en den, for hvilken deres udtagelse gælder.
 10. De, som i to perioder har været udtaget til nævninge- og domsmandslister

Du kan også være udelukket fra grundlisten af følgende årsager:

 1. Åndelig eller legemlig svaghed
 2. Manglende kendskab til det danske sprog
 3. Tidligere strafforhold (krav om uberygtethed)

Grundlisteudvalget vurderer i første omgang, om kandidaterne er egnede til grundlisten, men landsretterne foretager også en vurdering ved deres udpegning af lægdommere.

Grundliste