KOL Hjemmemonitorering

Ved brug af en tablet og simpelt måleudstyr kan borgere selv monitorere deres KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom).

Bedre forståelse for og indflydelse på din sygdom

Telemedicinsk hjemmemonitorering er med til at forebygge akut opblussen af sygdom og reducere genindlæggelser. Ved selv at monitorere din KOL får du en større forståelse af din lungesygdom, og du får mulighed for bedre at mestre den. Erfaringer viser, at det giver større tryghed og livskvalitet. Derudover nedsætter det behovet for hjemmebesøg, konsultation hos egen læge eller på lungeambulatoriet.

Hvem henvender teknologien sig til?

Som udgangspunkt vil telemedicinsk hjemmemonitorering blive tilbudt borgere med svær KOL, der vil have gavn af tilbuddet.

Hvordan virker telemedicin?

Ved hjælp af telemedicinsk udstyr måler du selv løbende din puls, vægt og iltmætning i blodet. Derudover skal du besvare en række sygdomsspecifikke spørgsmål.

Målingerne indsender du herefter digitalt til din kommune eller lungeanbulatorium. Dine målinger bliver på aftalte tidspunkter vurderet af en sygeplejerske. Hvis der er tegn på forværring, vil du blive kontaktet af den monitoreringsansvarlige sygeplejerske, der kan rådgive dig om eventuelle tiltag og igangsætning af nødvendig behandling.

 

Her kan du læse mere om Gladsaxe Kommunes arbejde med teknologien

Regioner og kommuner indfører telemedicin

Der er igangsat en national fællesoffentlig indsats, som koordinerer udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitering for borgere med KOL-patienter. Indsatsen er forankret i fem landsdelsprogrammer med deltagelse af regioner og kommuner.

Implementeringen forventes at gå i gang den 1. maj 2020. Forinden vil der være en test og afprøvning af teknologien i udvalgte pilotkommuner,

Resultat og status

I 2017 deltog Gladsaxe Kommune som repræsentant for en klynge af kommuner vedrørende det sundhedsfaglige projektspor. Resultater herfra har dannet grundlag for det videre arbejde. I 2018 blev der gennemført et udbud af henholdsvis den fælles infrastruktur og af borger- og medarbejderløsninger.

Danmark bliver den første i verden til at indføre et så omfattende it-system på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. Projektet anses derfor som et paradigmeskrifte i relation til skalerbarhed og borgerens aktive rolle og mulighed for mestring af egen sygdom.

Leverandør

Udbuddet af den fælles infrastruktur er vundet af Systematic.

Borger- og medarbejderløsninger vil blive leveret af fem forskellige leverandører, som der indgås rammeaftaler med.

 

Igangværende projekter