Social- og Sundhedsforvaltningen

Social- og Sundhedsforvaltningen varetager en bred vifte af sociale og sundhedsmæssige opgaver.

Forvaltningen har blandt andet ansvaret for aktivering og beskæftigelse af forsikrede ledige.

Social- og sundhedsdirektør

Ulrich Schmidt-Hansen

Vi løser opgaver inden for flere kerneområder

I Social- og Sundhedsforvaltningen arbejder vi ud fra den rehabiliterende tilgang. Denne tilgang er en faglig tilgang, hvor vi i samarbejde med borgeren, pårørende og vores kollegaer har fokus på at genvinde, udvikle eller vedligeholde borgerens kompetencer og/eller funktionsevne. Målet for vores arbejde er, at kommunens borgere forbliver sunde længst muligt og lever et selvstændigt og meningsfuldt liv med god livskvalitet og frihed til at så vidt muligt at kunne klare sig selv. Alle i forvaltningen arbejder med denne tilgang. Uanset hvor i forvaltningen en borger henvender sig, bliver borgeren mødt med den forståelse af borgerens liv og handlemuligheder, som ligger i den rehabiliterende tilgang.

Vi har fire plejeboligenheder, hvoraf én enhed udelukkende har demenspladser. Desuden samarbejder vi med en selvejende institution.

Vi yder hjemmehjælp til borgere, der har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje, og hjemmesygepleje til borgere efter henvisning fra egen læge eller hospital. Vi har desuden et udkørende AkutTeam i samarbejde med Gentofte og Rudersdal Kommuner, der yder akut og specialiseret sygepleje til borgere efter henvisning.

I Gladsaxe Kommunes forebyggelsescenter kan borgere eksempelvis få vejledning om motion og kost, hjælp til rygestop eller til at tackle kronisk sygdom.

Vi tilbyder ambulant genoptræning, som både kan foregå på kommunens træningscenter og i eget hjem.

Vi tilbyder en tidlig indsats til borgere, som er jobparate og nyligt ledige, som skal støtte borgeren i en hurtig tilbagevenden til job eventuelt via et virksomhedsrettet tilbud.

Ledige borgere, som også har andre problemer end ledighed, tilbyder vi en tværfaglig og rehabiliterende indsats. Borgeren får hjælp til at genfinde fodfæste på arbejdsmarkedet, og sammen med borgeren lægger vi en plan for, hvordan borgeren kommer i job eller uddannelse. 

Vi har fokus på at skabe en sammenhængende ungeindsats, der sikrer at flest mulige unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse eller på anden vis opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppen for vores ungeindsats er unge mellem 15 og 29 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, heriblandt socialt udsatte unge, som kan have fysiske eller psykiske handicap.

Ungeindsats består både af en beskæftigelsesrettet indsats, uddannelsesvejledning samt socialpædagogisk støtte. Derudover er et af vores botilbud og et af vores aktivitets- og samværstilbud for borgere med psykiske udfordringer målrettet unge.

 

Når Gladsaxe Kommune modtager flygtninge, ligger ansvaret for koordineringen hos os, og vi hjælper med alt det praktiske som eksempelvis folkeregistrering, oprettelse af bankkonto, NemID m.m.

Flygtningen får inden for de første par dage kontakt til vores jobcenter for at komme i gang med beskæftigelsesrettede aktiviteter og blive henvist til danskundervisning. Jobcenteret har også en ”Åben rådgivning”, som giver indvandrere og flygtninge mulighed for at møde op på jobcenteret, hvis de har spørgsmål omkring uddannelse eller jobsøgning.

Vi har en lange række tilbud til borgere med handicap og psykiske udfordringer, der har brug for støtte og vejledning i hverdagen.

På handicapområdet har vi otte botilbud, hvoraf to er opgangsfællesskaber. Der er også et dagtilbud, der er målrettet borgere, der bor i eget hjem eller i bofællesskaber, men stadig har brug for hjælp til daglige gøremål eller i form at forskellige aktivitetstilbud.

På det psykosociale område har vi fem botilbud og to aktivitets- og samværstilbud. Aktivitetstilbuddene spænder fra socialpædagogisk støtte og træning, til støtte-kontaktperson ordning og specialundervisning for voksne.

I Gladsaxe Kommunes rusmiddelcenter hjælper vi børn, unge og voksne og deres pårørende, der har misbrug helt tæt ind på kroppen. Vi guider og vejleder borgere, så de og deres pårørende kan finde en vej ud af misbruget. Vi tilbyder også åben anonym rådgivning til borgere, der har tanker om deres forbrug af alkohol eller stoffer. Rådgivningen er også til borgere, der er pårørende til et menneske, der drikker for meget eller tager stoffer.

Vi varetager sagsbehandling og støtteindsatser over for udsatte borgere, og driver et botilbud for hjemløse borgere med misbrug, et boligsocialt bosted for borgere med misbrug og midlertidige boliger for unge hjemløse borgere med psykiske eller sociale udfordringer. Derudover driver vi to væresteder.

I Borgerservice kan borgerne henvende sig og få hjælp til eksempelvis pas, kørekort og flytning. Det er også muligt at få vejledning om folkeregistersager, og i hvordan forskudsopgøreles og årsopgørelse til SKAT udfyldes.

Vi yder støtte og vejledning til frivillige sociale foreninger og borgere, som gerne vil arbejde frivilligt.

Vi undersøger og afprøver løbende nye teknologier, som kan støtte borgerne i selv at kunne klare hverdagens gøremål og herved øge deres livskvalitet. Med udgangspunkt i borgernes behov ser vi på, hvordan vi bedst udnytter de mange muligheder, den teknologiske udvikling giver.

Sådan er forvaltningen bygget op

Afdelingen har bl.a. følgende ansvarsområder

 • Plejeboligenheder
 • Hjemmepleje og -sygepleje
 • Genoptræning
 • Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud
 • Hjælpemidler
 • Visitering til hjemmehjælp m.m.

Frivilligsocialt arbejde, senioridræt og 

Afdelingen har bl.a. følgende ansvarsområder i forhold til voksne borgere med handicap og psykiske udfordringer:

 • Bo- og dagtilbud/samværs- og aktivitetstilbud
 • Myndighedsfunktion

Afdelingen har bl.a. følgende ansvarsområder

 • Den beskæftigelsesrettede indsats
 • Ungeindsatsen for unge i alderen 15-29 år; herunder myndighedsfunktion
 • Støtte og vejledning til udsatte borgere
 • Rusmiddelbehandling
 • Forsorgshjem for borgere med misbrug samt unge
 • Væresteder

Afdelingen hjælper med bl.a. pas, kørekort, flytning m.m. og varetager opgaver i relation til kommunalvalg, folketingsvalg m.m.

Afdelingen er en tværgående enhed for forvaltningen, som løser en række opgaver inden for bl.a. udvikling, digitalisering, it, teknologi, økonomistyring, regnskab, administration samt sekretariatsbetjening.

Politiske udvalg

Vi servicerer og rådgiver følgende politiske udvalg

Udvalget beskæftiger sig med opgaver inden for følgende områder:

 • Sundhed og forebyggelse
 • Træning og pleje
 • Hjælpemidler
 • Driften af kommunens plejeboligenheder, genoptræning, ældrevenlige boliger og forebyggelsescenter

På siden ”Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget” kan man få et overblik over udvalgets medlemmer; herunder hvem der er formand for udvalget.

Udvalg beskæftiger sig med opgaver inden for følgende områder:

 • Aktivering
 • Kontanthjælp
 • Sygedagpenge
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Revalidering
 • Fleksjob
 • Førtidspension
 • Integration af flygtninge og indvandrere
 • Visse sociale udgifter

På siden ”Beskæftigelses- og Integrationsudvalget” kan man få et overblik over udvalgets medlemmer; herunder hvem der er formand for udvalget.

Udvalget beskæftiger sig med opgaver for voksne borgere med handicap og psykiske udfordringer samt borgere med særlige sociale problemer inden for følgende områder:

 • Botilbud
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Støtte og vejledning
 • Rusmiddelbehandling

Derudover hører området ”frivilligt socialt arbejde” også ind under udvalget.

På siden ”Psykiatri- og Handicapudvalget” kan man få et overblik over udvalgets medlemmer; herunder hvem der er formand for udvalget.

 

Råd

Vi yder sekretariatsbistand til følgende råd, som fungerer som rådgivende organer til Byrådet og andre politiske udvalg.

Rådets opgave er at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

På siden ”Seniorrådet” kan man læse mere om rådets arbejde, medlemmerne samt dagsordner og referater fra rådets møder.

Rådets opgave er at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, ligesom Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

På siden ”Handicaprådet” kan man læse mere om rådets arbejde, medlemmerne samt dagsordner og referater fra rådets møder.

Rådets opgave er at vejlede Byrådet om integrationsindsatsen i Gladsaxe Kommune. Rådet har indflydelse på, om Byrådets indsats for integration er effektiv og sammenhængende, og om indsatsen kan fremme etnisk ligestilling.

På siden ”Integrationsrådet” kan man læse mere om rådets arbejde, medlemmerne samt dagsordner og referater fra rådets møder.

Rådenes opgave er at repræsentere beboernes og deres pårørendes interesser samt skabe en god dialog med botilbuddets ledelse og derved få stedet til at fungere bedst mulig.

På siden ”Beboer- og pårørenderåd” kan man få læse om rådets arbejde og få et overblik over de forskellige medlemmer i rådet.

Politikker og planer

Vi arbejder ud fra en række politisk vedtagne politikker og planer

Sundhedspolitikkens vision sætter en fælles ramme og retning for kommunens arbejde på sundhedsområdet. For at få politikkens vision omsat til virkelighed, igangsættes tværgående handleplaner, som skal fokusere på de faktorer, der påvirker borgernes sundhed og trivsel mest.

På siden ”Sundhedspolitik” kan man læse mere om politikken og dens handleplaner.

Formålet med Gladsaxe Kommunes handicappolitik er at skabe en fælles og overordnet ramme for kommunens tilbud til handicappede børn, unge og voksne med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og formåen.

På siden ”Handicappolitik” kan man læse mere om politikken.

Værdighedspolitikken beskriver de overordnede værdier for den rehabilitering, træning, pleje og omsorg, som tilbydes alle borgere med brug for støtte fra kommunen. Det gælder såvel støtte til praktiske aktiviteter og personlig pleje i borgerens eget hjem som på kommunens plejeboligenheder.

På siden ”Værdighedspolitik” kan man læse mere om politikken.

Beskæftigelsesplanen danner baggrund for dele af den indsats, som jobcenteret og Ungeenheden yder overfor borgerne.

På siden ”Beskæftigelsesplan for Jobcenteret” kan man læse mere om planen.

Kvalitetsstandarder og tilsyn

Vi arbejder inden for flere af vores kerneområder efter politisk besluttede kvalitetsstandarder, og der føres løbende tilsyn med områderne.

Kvalitetsstandarder er et katalog over Gladsaxe Kommunes tilbud på udvalgte områder inden for social og sundhed. Kvalitetsstandarderne beskriver bl.a. indsatsens indhold, målgruppe og lovgrundlag.

På siden ”Kvalitetsstandarder” kan man finde kvalitetsstandarderne.

Forvaltninger