Sådan rammer en mulig konflikt

En række faglige organisationer har varslet strejke, og KL har som reaktion varslet lockout på det kommunale område. Eventuel strejke og lockout vil også ramme Gladsaxe Kommune. Parterne kan stadig nå at indgå aftaler, og det er derfor ikke sikkert, at der kommer en konflikt. Forligsmanden har 18. april udsat den varslede konflikt endnu 14 dage. Udløber perioden uden resultat, kan en strejke derfor starte 6. maj og lockout 12. maj. Afsluttes forhandlingerne uden resultat inden for de to uger, kan strejke og lockout begynde samtidig på femtedagen, efter Forligsmanden har erklæret forhandlingerne for definitivt afsluttede.

Senest opdateret 19. april klokken 10:28.

Vi kan ikke svare præcist på, om der kommer en konflikt, men vi forbereder os på, at den kan komme. Vi arbejder lige nu på at få et overblik over, præcis hvilke konsekvenser, en konflikt vil få. Herunder kan du se, hvad vi ved på nuværende tidspunkt.

Vi opdaterer løbende siden, og hvis du har børn i dagtilbud eller skoler i Gladsaxe vil du desuden også blive direkte orienteret om seneste nyt i forhold til dit barns pasning og skolegang.

 

I tilfælde af strejke og lockout:

Der vil ikke blive indsamlet husholdningsaffald, da modtageanlæggene også vil være ramt af strejke. Det betyder, at Gladsaxe ikke kan komme af med indsamlet affald.

Genbrugsstationen vil holde lukket.

Gladsaxe vil være behjælpelige med at finde løsninger i store boligselskaber, således at det bliver muligt at opbevare affaldet på egen matrikel. Parcel- og rækkehuse skal selv opbevare affaldet.

Borgere og boligforeninger kan læse mere og holde sig opdateret i forhold til seneste nyt på gladsaxe.dk/affald

I tilfælde af strejke:

Bibliografen holder åben.

 

I tilfælde af lockout:

Bibliografen holder lukket.

I tilfælde af strejke:

Bibliotekerne holder åbent.

 

I tilfælde af lockout:

Bibliotekerne holder lukket.

I tilfælde af strejke:
Borgerservice er åben.

I tilfælde af lockout:
Borgerservice holder åbent i begrænset omfang. Nærmere information kommer snarest.

I tilfælde af strejke:

Nogle køkkenmedarbejdere og medarbejderne i Børnekøkkenet, som leverer mad til nogle børnehuse, skal strejke. Det betyder, at der i mange børnehuse vil blive omlægning af madproduktionen og forældre evt. selv skal sørge for madpakke og mellemmåltider.

Ingen andre medarbejdergrupper på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune skal strejke.

Forældre i de børnehuse, der er ramt af strejken 4. april, vil få nærmere besked inden påske.

 

I tilfælde af lockout:

Det er kun nogle enkelte børnehuse og dagplejere, der kan modtage børn i tilfælde af lockout. Det vil være meget forskelligt fra børnehus til børnehus, og der vil være meget forskellige åbningstider fra dag til dag afhængig af, at det forsvarlig antal medarbejdere er til stede samt at nødvendig rengøring er foretaget.

Da vi desværre ikke på nuværende tidspunkt kan give jer besked om, hvorvidt jeres barn evt. kan modtages i sit børnehus og i dagplejen, vil vi derfor anbefale jer allerede nu at overveje andre muligheder for pasning, da vi sandsynligvis kun kan modtage ganske få børn af gangen.

Det vil ikke være muligt for jer at ”låne” et børnehus, så I kan passe hinandens børn. Det skyldes, at det vil være konfliktramt arbejde, samt at forsikringerne ikke dækker.

 

Undtagelser:

Medarbejdere, der ikke er organiserede, ledere, reglementsansatte, studerende eller elever er ikke omfattet af strejke og lockout. Ingen af disse medarbejdere må udføre strejkeramt arbejde. Det vil sige, at de kun må arbejde i deres eget børnehus og på de arbejdstider, de normalt arbejder.

Medarbejdere, der arbejder med børn, der er visiteret til en af vores specialgrupper, er specifikt undtaget af lockouten. Så de tre specialgrupper vil derfor kunne modtage børnene.

 

Forældrebetaling:

Forvaltningen vil i tilfælde af strejke og lockout fremlægge en sag for Børne- og Undervisningsudvalget, hvor der kan tages stilling til tilbagebetaling af forældrebetalingen.

I tilfælde af strejke og lockout:

I Forebyggelsescentret vil de fleste tilbud fortsætte som vanlig, fx rådgivning ved demens, diabetes, KOL eller andre kroniske sygdomme. Der vil være medarbejder tilstede, og der vil blive besvaret telefoner.

I tilfælde af strejke og lockout:

På Kellersvej 8, 9 og 10 udføres centrale opgaver som opsyn, pleje, madlavning, medicinering, nattevagt, rengøring, konfliktnedtrappende indsats og personlig guidning som normalt.

Opgaver, der udføres i mindre omfang, inkluderer gåture, aktiviteter, bestilling af kørsel, aftaler uden for huset, mødevirksomhed, bestilling af varer, som kan udsættes (nyt inventar, borgeres ferierejser mm.)

I tilfælde af strejke og lockout:

Borgere vil kunne få de hjælpemidler, som er nødvendige for de rigtige arbejdsstillinger for medarbejderne, når de skal hjælpe borgeren. Madrasser til brug for aflastning vil fortsat blive bragt ud.

Der vil ikke være afhentning af hjælpemidler under en konflikt.

Telefonen for hjælpemidler vil være åbent mellem 8 og 9 på hverdage.

Der vil blive foretaget akutte reparationer af elektroniske køretøjer, hvis det er eneste mulighed for borgeren for at komme rundt.

I tilfælde af strejke:

Idrætsanlæggene holder åbent.

 

I tilfælde af lockout:

Idrætsanlæggene holder lukket.

I tilfælde af strejke:

Alle tilbud vil være åbne som sædvanlig.

 

I tilfælde af lockout:

Billedskolen vil IKKE være ramt, så al billedskoleundervisning vil fortsætte.

En stor del af musikundervisningen vil være ramt. Nogle af musiklærerne er ikke omfattet af lockout, så deres undervisning vil fortsætte.

Alle elever og forældre vil få direkte besked straks, hvis det meldes ud, at der kommer lockout. Af denne besked vil det fremgå specifikt hvilken undervisning, der er omfattet af lockout, og hvilken der gennemføres som vanligt.

I tilfælde af strejke og lockout:

Køkkenerne på seniorcentrene Bakkegården og Møllegården samt Egegården vil blive berørt. Der er udarbejdet nødberedskab, så beboerne på de omtalte steder vil få mad. Udvalget vil være mindre end normalt og flere færdigretter vil blive serveret.  Seniorcenter Møllegården producerer børnemad til udvalgte områder i Gladsaxe og dette lukkes også.

I tilfælde af strejke:

Hvis strejken påbegyndes, betyder det, at kantinerne på Gladsaxe Skole og Stengård Skole ikke producerer mad, og derfor skal jeres børn og unge have madpakker med i skole fra onsdag den 4. april. På de øvrige skoler vil der være en tilpasset menu og madproduktion i forhold til hvem og hvor mange, der er på arbejde.

Ingen andre medarbejdergrupper på skoleområdet i Gladsaxe Kommune skal strejke.

 

I tilfælde af lockout:

Det gælder for alle vores skoler, SFO’er og skoleklubber, at vi kun kan modtage børn og unge i tidsrum, hvor der er:

 

  • Et forsvarligt antal medarbejdere til stede
  • Der er gjort rent, således at det er sundhedsmæssigt forsvarligt
  • At det er muligt at gennemføre det planlagte pædagogiske arbejde

 

Det betyder, at der vil være en konkret vurdering på hver skole, SFO eller klub hver dag i forhold til, om de tre ovenstående betingelser er tilstede for jeres børn.

Lockouten er specifik på den enkelte persons arbejde. Et eksempel: 4ABC har en lærer, der ikke er omfattet af lockouten, derfor kan de få deres sædvanlige timer med den pågældende lærer, men eleverne må gå hjem igen, når de skulle have haft engelsk med en lærer, der er omfattet af lockouten. Der vil selvfølgelig være forskel på, om det er forsvarligt i forhold til elevernes alder.

Det vil i de fleste SFO´er og skoleklubber være muligt at modtage en mindre gruppe børn i en mindre del af den sædvanlige åbningstid kl. 14-17 i SFO og kl.14.30-17 i skoleklubberne. Antallet af børn, der kan modtages, vil variere fra SFO til SFO, og der vil være forskellige åbningstider fra dag til dag.

 

Løbende information:

Skolerne vil løbende orientere forældre om forløbet, da der er mange ting, vi ikke ved noget om endnu.

Undervisningsministeriet er udtaget til strejke og derfor vil Intra være ude af funktion fra onsdag d. 4. april hvis strejken bliver en realitet. Vores løbende orienteringer og konkret information fra jeres skole, SFO eller klub vil fra d. 4. april blive lagt på https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/familie-_boern_og_unge/skole_og_uddannelse

Har I yderligere spørgsmål vedr. Konflikten, er I velkomne til at skrive til skole@gladsaxe.dk. Vi vil besvare henvendelserne så hurtigt som muligt.

 

Undtagelser:

Elever i gruppeordningerne på Buddinge, Enghavegård, GXU, Grønnemose, Skovbrynet, og Søborg Skole vil kunne komme i skole, som de plejer. 

Plejen, sygeplejen og træningen på Gladsaxes seniorcentre, Træningscenter Gladsaxe og i hjemmeplejen vil ikke blive berørt af konflikt.

I tilfælde af strejke:

Telefonfabrikken holder åben.

 

I tilfælde af lockout:

Telefonfabrikken holder lukket.

I tilfælde af strejke og lockout:

Forsyning af vand og fjernvarme er undtaget fra strejke og lockout, og du vil derfor ikke mangle nogen af delene under en eventuel konflikt.

I tilfælde af strejke og lockout:

Visitationen fortsætter som vanlig med telefontid mellem klokken 9 og 14. Der kan dog være længere behandlingstid.

I tilfælde af, at du som offentligt ansat bliver ramt af strejke eller lockout, har det indflydelse på din indtægt. Du er stillet forskelligt alt efter, om du er medlem af en fagforening eller ej.

Læs mere her.

Om kommunen