Sagbehandlingstider

Sagsbehandlingsreglerne skal sikre, at alle relevante oplysninger et til stede, når din sag bliver behandlet, og at vi behandler din sag sagligt og hurtigst muligt.

Sagsbehandlingstider

Her kan du læse mere om Gladsaxes sagsbehandlingstider. Du vælge det område, som du vil vide noget om.

Sagsbehandlingstider

Gladsaxe Kommune er en offentlig myndighed og derfor følger vores sagsbehandling reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven, databeskyttelsesforordningen og de ulovbestemte regler om god forvaltningsskik.

Sagsbehandlingsreglerne er med til at sikre, at vi behandler din henvendelse korrekt og hurtigt, og du kan i menuen til venstre finde mere om dine rettigheder i mødet med kommunen og hvordan vi behandler din sag.

Du kan også læse mere om vores borgerrådgiver og databeskyttelsesrådgiver.

 

 

Sagsbehandlingstider

Her kan du læse mere om Gladsaxes sagsbehandlingstider. Du vælge det område, som du vil vide noget om.

Sagsbehandlingstider

Klagevejledning

Klagevejledning

Ønsker du at klage over sagsbehandlingen eller en afgørelse fra Gladsaxe Kommune, har du normalt mulighed for det.

Klagevejledning

Meddeles en afgørelse skriftligt til dig, skal den være ledsaget af en klagevejledning. De almindelige ulovbestemte regler om god forvaltningsskik indebærer, at der også i et vist omfang vil være pligt til at give dig klagevejledning selvom afgørelsen meddeles mundtligt.

Klagevejledningen skal angive klageinstans og fremgangsmåde ved indgivelse af klage, herunder eventuel tidsfrist. Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver dig medhold.

Hvis afgørelsen kun kan indbringes for domstolene og efter en lovbestemt frist for sagens anlæg, skal dette oplyses i afgørelsen.

Tavshedspligt

Ansatte i Gladsaxe Kommune har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om enkeltpersoners helt private, herunder økonomiske, forhold, når det er nødvendigt for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser.

Videregivelse af oplysninger

I visse situationer kan tavshedspligten brydes, og der kan ske videregivelse af oplysninger til andre. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med persondatalovens regler og god databehandlingsskik. Som følge af princippet om enhedsforvaltning kan kommunen videregive oplysninger inden for den enkelte forvaltning, når det kræves i forhold til behandling af en sag.

I ansøgningssager må oplysninger om dine private forhold ikke indhentes fra andre dele af forvaltningen eller en anden forvaltningsmyndighed.

Oplysninger af fortrolig karakter må kun videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når der er givet samtykke, når det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives, eller når det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe. Et samtykke til videregivelse af oplysninger kan tilbagekaldes når som helst.

Hvis du er part i sagen, kan du på ethvert tidspunkt af sagens behandling forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil du har afgivet en udtalelse. Dette gælder dog ikke, hvis en udsættelse af sagen vil medføre en overskridelse af en lovbestemt frist eller hvis der er væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse. Det samme gælder, hvis der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer din adgang til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.

Klagevejledning

Ønsker du at klage over sagsbehandlingen eller en afgørelse fra Gladsaxe Kommune, har du normalt mulighed for det.

Klagevejledning
Om kommunen