Klage over afgørelser

Hvornår kan du klage?

Ønsker du at klage over sagsbehandlingen eller en afgørelse fra Gladsaxe Kommune, har du normalt mulighed for det.

Du kan som udgangspunkt klage til den forvaltning, som har truffet afgørelsen, eller til den overordnede myndighed på området. Om du kan klage til en anden myndighed over kommunens afgørelse, afhænger af det enkelte fagområde, som afgørelsen vedrører.

Du kan få vejledning om klagemuligheder hos den forvaltning, du ønsker at klage over eller i den klagevejledning, som fremgår af afgørelsen. Klagevejledningen fortæller, om du kan klage, hvordan du kan klage, hvornår klagefristen udløber, og hvem du skal klage til.

Hvordan klager du?

Klagen kan indgives mundtligt eller skriftligt, og du har mulighed for at bede om kvittering for modtagelsen af klagen.

Der er ingen krav om, at du skal begrunde din klage. Det er alligevel en god idé, at du fortæller, hvad du er utilfreds med.

En klage skal dog meget gerne indeholde dit navn, adresse, tlf. nr., mailadresse, CPR-nr., gerne journalnummer, hvilken forvaltning du klager over samt hvad du klager over.

Hvordan behandler kommunen din klage?

Når du indgiver din klage til kommunen genovervejer vi afgørelsen og videresender den til den overordnede klageinstans, såfremt vi fastholder afgørelsen.

Borgerrådgiveren

Du kan, når din sag er færdigbehandlet, henvende dig til borgerrådgiveren i Gladsaxe Kommune, såfremt du har spørgsmål. Du kan også, under sagens behandling, henvende dig til borgerrådgiveren, hvis du er utilfreds med sagsbehandlingstiden.

Forvaltning / Borgmester

Er du i øvrigt utilfreds med den måde en sag er blevet behandlet på, eller med andre forhold inden for kommunens arbejdsområde, kan du kontakte den relevante forvaltning eller skrive til borgmesteren, der er kommunens øverste administrative leder, på mail: kommunen@gladsaxe.dk.

Domstolene, Ankestyrelsen og Folketingets Ombudsmand

Du har altid ret til at indbringe en afgørelse for domstolene. Visse afgørelser og spørgsmål kan endvidere indbringes for Ankestyrelsen, der bl.a. fører tilsyn med kommunerne, eller for Folketingets Ombudsmand – se mere herom på www.ast.dk og www.ombudsmanden.dk.

Hvis en anden person skal klage på dine vegne

Du kan lade et familiemedlem eller en bekendt ordne din klage på dine vegne. Du skal blot underskrive en fuldmagt til den, som hjælper dig. Du kan også lade dig repræsentere af en advokat eller en anden professionel rådgiver.

Hvis en anden repræsenterer dig, kaldes det i fagsprog en partsrepræsentant. Fuldmagt til partsrepræsentation til klage.

Hvad kan du ikke klage over?

Du kan ikke klage over kommunens fastsatte takster og kommunens generelle serviceniveau.

Sagsbehandling