Behandlingstider for hjælpemidler, kørsel og specialundervisning

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingstider, som gælder, fra du sender din ansøgning, til der træffes afgørelse om støtte, vejledning, assistance eller lignende i Gladsaxe Kommunes visitation. Sagsbehandlingstiderne gælder også ved genvurderinger af sager, som Ankestyrelsen har hjemvist. Hvis du ikke kan finde sagsbehandlingstiden i tabellen nedenfor, så gælder der en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage.

Samarbejde med dig og dine pårørende

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning. 

 

Ansøgning om

Generel sagsbehandlingstid

Lovgrundlag

Individuelle kropsbårne hjælpemidler

 

Inden 10 arbejdsdage fra der foreligger lægelig/terapeutisk dokumentation

Lov om social service § 112

Inden 5 arbejdsdage ved genbevilling

El-scooter/el-kørestol/ trehjulede cykler

 

Inden 60 arbejdsdage

Lov om social service § 113

Besøg, grundig analyse af borgerens funktionsniveau, afprøvning af kørefærdigheder på Hjælpemiddeldepotet og eventuelt i/ved borgerens bolig.

Eventuelt indhentning af lægelige oplysninger

Øvrige tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder

 

Inden 40 arbejdsdage.

Lov om social service § 112

Inden 40 arbejdsdage ved behov for hjemmebesøg eller lægeoplysninger

Inden 10 arbejdsdage, hvis der ikke er behov for hjemmebesøg

Støtte til køb af bil

Inden 125 arbejdsdage.

Lov om social service § 114

Borgeren kontaktes inden 10 arbejdsdage fra ansøgning er modtaget og forventet sagsbehandlingstid oplyses

Tilskud til individuel befordring eller handicapkørsel

Inden 10 arbejdsdage.

Lov om social service § 117

Boligindretning

Inden 20-60 arbejdsdage.

Lov om social service § 116

Besøg, analyse af borgerens funktionsniveau, eventuelt indhentning af lægelige oplysninger.

Ved omfattende sager inddragelse af teknisk bistand fra arkitekt

Specialundervisning

 

Inden 10 arbejdsdage.

Lov om Specialundervisning for voksne

Kommunikationscentrene foretager udredning og indstilling

 

Sagsbehandlingstider