Behandlingstider for hjælp i dagligdagen (personlig og praktisk pleje, sygehjælp mv.)

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingstider, som gælder, fra du sender din ansøgning, til der træffes afgørelse om støtte, vejledning, assistance eller lignende i Gladsaxe Kommunes visitation. Sagsbehandlingstiderne gælder også ved genvurderinger af sager, som Ankestyrelsen har hjemvist. Hvis du ikke kan finde sagsbehandlingstiden i tabellen nedenfor, så gælder der en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage.

Samarbejde med dig og dine pårørende

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning. 

 

Ansøgning om

Generel sagsbehandlingstid

Lovgrundlag

Hjemmehjælp til personlig pleje

Inden 5 hverdage hvis behov for besøg og hvis intet behov 1 hverdag.

Lov om social service § 83, stk. 1

Hjemmehjælp til personlig pleje, hvis nyudskrevet fra hospital

Straks

Lov om social service § 83, stk. 1

Hjemmehjælp til personlig pleje, hvis frivillig udskrivning fra Træningscenter med kort varsel/borger lader sig selv udskrive

Straks, men hvis borger udskrives om aftenen senest dagen efter

Lov om social service § 83, stk. 1

Hjemmehjælp til personlig pleje, hvis borger har en terminal lidelse

Straks

Lov om social service § 83, stk. 1

Hjemmehjælp til personlig pleje ved ny leverandør

Samme dag/ når borger ringer                                                

Lov om social service § 83, stk. 1

Hjemmehjælp til personlig pleje ved midlertidigt ophold i Gladsaxe Kommune

Straks hvis intet behov for besøg. Hvis behov for besøg hos borger på den midlertidige adresse, umiddelbart efter besøg

Lov om social service § 83, stk. 1

Hjemmehjælp til praktisk hjælp

Inden 10 arbejdsdage. Der er behov for et forudgående besøg

Lov om social service § 83, stk. 2

Hjemmehjælp til praktisk hjælp ved ny leverandør

Samme dag

Lov om social service § 83, stk. 2

Hjemmehjælp til praktisk hjælp ved midlertidigt ophold i

Gladsaxe Kommune
(Kolonihave osv.)

Inden 10 arbejdsdage. Der er behov for et forudgående besøg og der skal varsles med 10 hverdage

Lov om social service § 83, stk. 2

Selvudpeget hjemmehjælp

Inden 5 arbejdsdage ved personlig pleje og inden 10 arbejdsdage ved praktisk hjælp efter hjemmebesøg hvor følgende er til stede: borgeren, den der ønsker ansættelse, visitator og leder fra hjemmeplejen. Straffeattest skal kunne forevises ved mødet

Lov om social service § 94

Borgerstyret personlig assistance

Inden 15 arbejdsdage. Nye 18-årige, som overgår fra familieafdelingen, varsles i god tid og afgørelse foreligger senest på 18 års dagen

Lov om social service § 95

Hjemmesygepleje/ikke komplekssygepleje

Visiteres straks eller senest arbejdsdagen efter henvisning er modtaget ved ikke akut behov

Sundhedsloven §§ 138-139

Hjemmesygepleje/ikke komplekssygepleje, hvis udskrevet fra hospital eller telefonisk lægeordination efter visitationens lukketid

Straks ved akut behov ellers efter aftale

Sundhedsloven §§ 138-139

Leverandørskift ved ikke-kompleks sygepleje

Straks

Sundhedsloven §§ 138-139

Sagsbehandlingstider