Sofieskolen

Overordnet beskrivelse af tilbuddet

Sofieskolen er en behandlingsinstitution for børn og unge med autisme. Skolen indeholder specialbørnehave (8 pladser), skole (37 pladser), fritidsordning SOFT (25 pladser) samt 3 døgnafdelinger (25 pladser).

Målgruppe

Børn og unge i alderen 2 til 18 år med diagnose inden for ASF, eller som er i udredning herfor. Den samlede børnegruppe har forskellige funktionsniveauer, svarende til tidligt, moderat og højt udviklingsniveau.

Værdier og mål

Skabelse af et sammenhængende og helhedsorienteret specialpædagogisk tilbud til børn med autisme, samt støtte og vejledning til familierne, med inddragelse af forældrene som ligeværdige samarbejdspartnere.

Metode

Der udarbejdes en individuel, pædagogisk behandlingsplan, som bl.a. bygger på analyse af det enkelte barns kognitive profil og egenart. Daglig pædagogisk praksis udformes efter den strukturerede og visualiserede pædagogiks metoder.

Ydelser/kerneydelsen

Specialbørnehaven: heldagsprogram baseret på specialpædagogik. Specialuddannede medarbejdere. Fokus på sammenhæng, selvhjælp, kommunikation og samspil, leg og funktionelle førskolefærdigheder. Inddragelse af og vejledning til forældre. Årlig rapportering og evaluering sammen med involverede parter som grundlag for den fortsatte pædagogiske praksis.

Skolens del af behandlingsarbejdet består i at stimulere, udvikle og træne børnenes skolefaglige færdigheder. Der tages udgangspunkt i det enkelte barn, i dets udviklingstrin og indlæringsevne, i målet med faget for barnet, samt i den praktiske/konkrete anvendelse af færdighederne. Specialuddannede lærere forestår og tilrettelægger undervisningen. Gruppesammensætningen (klasserne) er baseret på bl.a. samspil, indlæringsniveau og ressourceforbrug. Ligelig vægtning af funktionelle og skolefaglige undervisningsområder. Folkeskolens afgangsprøver kan arrangeres i samarbejde med kommunal skole. Forældreinddragelse, årlig pædagogisk rapport, årskonference med de relevante deltagere, revisitation. Dagbehandling til skoleelever via den interne specialistfunktion (psykolog, psykiater, socialrådgiver, talepæd.).

Sammen med fritidsordningen SOFT udgør skolen et integreret heldagsforløb fra kl. 8 til 16.30. For døgnbørns vedkommende slutter skolen kl. 14. Fritidsordningen SOFT: alle hjemmeboende børn er indskrevet i SOFT. Specialuddannede pædagoger forestår oplæring i fritidslivets aktiviteter med vægtning på idrætslige, kreative og sociale udviklingsforløb. Fuldt udbygget samarbejde mellem lærere og pædagoger. Åben i alle skolefri perioder. Årlig kolonitur fra mandag til fredag indgår i SOFT.

Forældreinddragelse og den årlige rapportering svarer til skolens måde at arbejde på.

3 døgnafdelinger: Granvej med 12, Damsager med 7 og Sofiehøj med 6 pladser. Er behandlings-, medarbejder- og internt ydelsesmæssigt integreret i den samlede institution. Varetager den samlede omsorgsopgave i samarbejde med familierne.

Samarbejdsrelationer

Først og fremmest forældrene. Andre specialfaglige miljøer (nationalt/internationalt). Barnets/den unges hjemkommune (f.eks. sagsbehandler og PPR psykolog). STU-miljøer. Andre fagspecialister ad hoc: psykiatrisk konsulent, fysioterapeut, diætist, m.v.

Henvisning / Visitering

Ansøgning om særligt tilbud sendes til Visitationsudvalget, Familie og PPR, som foretager en første vurdering. Såfremt Sofieskolen skønnes at være et relevant tilbud, fremsendes papirer med oplysninger om barnet til skolen.Her vurderer en intern gruppe af leder, psykolog og socialrådgiver, om barnet er inden for målgruppen og om der er tilstrækkelige oplysninger. Tillige vurderes de konkrete muligheder for at rumme barnet/den unge i de eksisterende rammer. Der tages kontakt til det aktuelle tilbud/familien mhp., at personale fra Sofieskolen kan se barnet og vurdere det videre forløb. På baggrund af disse oplysninger og vurderinger tager skolen kontakt til Visitationsudvalget PPR, som forestår det videre forløb.

Sofieskolen er imødekommende over for forældres ønsker om at se institutionen, FØR eventuel visitation kommer på tale. 

Afslutning/udslusning

I forbindelse med årskonferencerne træffes beslutning om, hvornår/til hvad det enkelte barn/ung udsluses. På disse konferencer deltager, udover medarbejderne og barnets forældre, de relevante hjemkommunale repræsentanter, herunder UU-vejledere. Så vidt muligt sikres en videreformidling af relevante oplysninger og erfaringer med barnet til det nye sted, evt. ved fastlæggelse af besøgs- eller mødeforløb.

Familie og Rådgivning